Utskriftsdatum: 08 July 2020

VA-plan

Utbyggnad av det kommunala VA-nätet sker kontinuerligt för att fler fastigheter ska kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. VA-planen och den för Öland gemensamma VA-policyn ger stöd då nya områden prioriteras för kommunal utbyggnad. Planen pekar ut de områden där behoven är som störst och vilka VA-satsningar som ska ske. Behov, miljö- och hälsoskydd spelar stor roll i bedömningen var det kommunala nätet ska byggas ut. Policyn ska tillsammans med VA-planen bidra till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljön och människors hälsa och tas hänsyn till i all övergripande planering.

Projektet kommunal VA-planering i Borgholms kommun drevs under 2011-2014. Både dricksvatten, spillvatten (avloppsvatten) och dagvatten ingår i planeringen. Genom VA-översikt, VA-policy och VA-plan har aktuella vatten- och avloppsförhållanden utretts och en framtida strategi tagits fram. Projektet har delfinansierats genom LOVA-medel och är en del i en större satsning inom VA-planering som pågår i länet.

Rapporten ”Översikt vatten och avlopp” beskriver dagens VA-anläggning och beskriver de problem vi står inför. VA-översikten och VA-planen finns tillgängliga i PDF-format under mer information om du vill veta mer.

VA-planen är antagen i Kommunfullmäktige och kommer att bli ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan (ÖP).