Utskriftsdatum: 22 October 2021

Vad är en detaljplan?

06 april 2021

En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar som krävs för att bedöma markens eller områdets lämplighet.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om när en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan det kan beviljas bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden. Man kan även ändra eller upphäva redan gällande detaljplaner.

Hur kan man då ta reda på om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område eller inte? Gå till kommunens karta, så ser du om den ligger inom detaljplan. Sökväg hittar du längre ner under ”Mer information”.

Du kan även läsa mer om detaljplanering, sökväg hittar du längre ner under ”Mer information”.

Hoppa till innehåll