Utskriftsdatum: 18 September 2019

Vad är en primärkarta?

Primärkartan, som också brukar kallas baskarta, är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser. Primärkartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion.

Vad används primärkartan till?

I Borgholms kommun finns primärkartan över de större tätorterna och också för vissa småorter. Kartan uppdateras kontinuerligt och används i flera sammanhang, exempelvis som grundkarta till detaljplaner, som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen men även i planering, projektering och vid dokumentation.

Behöver du kartunderlag?

Du kan beställa primärkartan från kommunens Kart/Gis-avdelning. Kartan kan levereras med valfritt innehåll i olika format eller utritad i önskad skala och A-format. Kommunens kartmaterial är skyddat enligt upphovsrättslagen och du betalar oftast en nyttjanderätt för att få lov att använda kartan.

När du använder kommunalt kartmaterial har du med anledning av upphovsrättslagen oftast enbart rätt att använda materialet för ett visst ändamål och för en viss begränsad tid. Om du är en permanent användare skrivs oftast någon form av avtal.

När du ska söka bygglov kan du behöva rita in det du vill bygga på någon form av nybyggnadskarta. Läs mer om detta under rubriken Vad behövs till ansökan?

Kommunen tar ut en avgift som är baserad på plan- och bygglovstaxan som antogs av Kommunfullmäktige KF: 2017-11-20 § 180

Här kan du läsa mer om kommunens taxor