Utskriftsdatum: 30 March 2020

Köldmedium

Ett köldmedium är en gas eller vätska som kan ta upp och avge kyla respektive värme vid vissa speciella förutsättningar. Det är köldmediet som gör att kylen blir kall, att värmepumpar transporterar värme och att luftkonditioneringen ger välbehövlig svalka. En del av de köldmedier som används bryter ner ozonskiktet, vilket kan medföra att mer ultraviolett strålning når jordytan. Många köldmedier är starka växthusgaser.

Köldmediers negativa inverkan på ozonskiktet och klimatet har gett oss en lagstiftning som tvingar användare av köldmedium att kontrollera sina anläggningar. Lagstiftningen vänder sig till alla användare, t ex butiker, serveringsställen, lantbruk, fastighetsskötsel, jaktlag och privatpersoner. Som verksamhetsutövare har man vissa skyldigheter när det gäller köldmedieanläggningar. Nedan finns mer information om kontroll av aggregat och rapportering till tillsynsmyndigheten.

Det är den som använder utrustningen eller driver verksamheten, som är ansvarig för att lagstiftningen följs.

Observera att sista datum för inlämning av rapport från den årliga kontrollen är den 31 mars. Om rapporten lämnas in för sent är tillsynsmyndigheten skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift.

Obligatoriska kontroller och rapporter

1. Återkommande läckagekontroll
Aggregat med 5-50 ton koldioxidekvivalent köldmedium ska kontrolleras en gång per 12 månader. Aggregat med 50-500 ton koldioxidekvivalent ska kontrolleras en gång per 6 månader. Aggregat med 500 ton koldioxidekvivalent eller mer ska kontrolleras en gång per 3 månader. Alla kontroller ska genomföras av certifierad kylmontör. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett serviceavtal med godkänd servicefirma.

2. Anmälningsplikt
Alla aggregat med 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium eller mer ska anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen innan installationen sker. Anmälningsplikten gäller både vid helt nya verksamheter och utökningar.

3. Installationskontroll
När ett nytt aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalent köldmedium installeras ska en installationskontroll utföras. Resultatet ska kunna redovisas för Miljö- och byggnadsförvaltningen.

4. Registerföring
Alla ingrepp i aggregaten, t ex påfyllning, avtappning, läcksökning och konvertering, ska journalföras och förvaras vid anläggningen. Det ska framgå vem som gjort åtgärderna och resultatet av dem. Journalen utgör underlag till den årliga rapporteringen.

5. Årlig rapportering
Årsrapport, med resultatet från de återkommande läckagekontrollerna och en aggregatförteckning, ska inlämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen en gång årligen, dock senast den 31 mars efterföljande år. Detta gäller verksamheter med minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium totalt. I den summan inräknas kontrollskyldiga aggregat.

OBS! Här ges endast en kortfattad och översiktlig information som inte redovisar alla detaljer i regelverket. Som verksamhetsutövare måste man alltid skaffa sig närmare kännedom om aktuella regler.

6.Skrotning
Om ett aggregat skrotas ska operatören meddela det till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 31 mars året efter skrotningen.

OBS! Operatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att journalerna sammanställs och redovisas i årsrapporten samt för undertecknandet. Fyll i rapporten noga – annars kommer den tillbaka för komplettering.