Utskriftsdatum: 25 August 2019

Det här får du göra med din sjöbod

Under sommaren 2011 besöktes och dokumenterades alla sjöbodar utefter våra kuster. Totalt blev det 953 stycken. Till allra största delen använder och sköter ägarna sina bodar på ett föredömligt sätt. Med denna studie som underlag har vi tagit fram en sjöbodspolicy (se nedan).

Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet. Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten som förråd för båt- och fiskeredskap. Marken kring bodarna har betraktats som gemensam där alla vistas på lika villkor.

Sjöbodsliknande byggnader kan finnas nära vattnet utan att vara sjöbodar. Det kan vara butiker, restauranger, lokaler för fiskberedning m.m. och även bostäder. Detta regleras genom detaljplaner, bygglov och dispensbeslut från strandskyddsreglerna. Utefter våra kuster, främst i hamnarna, finns också lokaler för havsanknutna verksamheter, t.ex för licenserade yrkesfiskare.

En sjöbod ska användas som sjöbod

Att underhålla din sjöbod kräver inga tillstånd. Däremot får man inte ändra fasaden, bygga altan, bygga ut boden, sätta in fönster, eldstad och toalett eller ändra interiören på annat sätt som till exempel att inreda boden med träpanel. Sjöbodens karaktär och användningssätt ska bevaras. Det är också viktigt att allmänhetens tillträde till stränderna inte hindras och att växt- och djurlivets livsvillkor värnas.

Funderar du på att förändra din sjöbod eller området omkring den, krävs flera olika typer av tillstånd.

Strandskydd och bygglov

Utefter kusten gäller strandskydd. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Användningssättet får inte heller ändras. För att uppföra en ny sjöbod eller förändra en befintlig sjöbod krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det krävs också oftast bygglov.

Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd göra markingrepp som t.ex. att anlägga en väg, fälla träd, schakta eller spränga.

Våra stränder och sjöbodar är skyddade av olika bestämmelser, varav de viktigaste är allemansrätten, strandskyddsreglerna samt plan- och bygglagen. Dessa är ett stöd för att vårda och förvalta de rika natur- och kulturvärden som finns längs Ölands kuster samt för att främja friluftslivet.

Sjöbodspolicy

Underlaget från inventeringen har legat till grund för vår policy och våra riktlinjer, som tydliggör sjöbodens roll i nuläget och i framtiden. Den antogs 2012-02-29. Sjöbodarna är en viktig del av landskapet och dessutom är det viktigt att  allmänheten har fritt tillträde till våra kuster.

Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill veta mer.