Utskriftsdatum: 23 February 2019

Vad krävs för att få servera alkohol?

När man ansöker om ett serveringstillstånd görs en bedömning av:

1. Risk för störningar i samband med alkoholserveringen
Grunden för alkoholservering och hörnpelarna i serveringsbestämmelserna i alkohollagen är ordning och nykterhet. God ordning är att varken gäster eller grannar till en restaurang blir störda. Till hjälp för denna bedömning inhämtas synpunkter från Polismyndigheten och Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Polismyndigheten bedömer ordningsläget för den tilltänkta restaurangen. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer risken för kringboende störningar och att restaurangens verksamhet kommer att hålla sig inom de ramar för ljudnivåer som kommunen fastställt (länk till riktlinjer finns längst ner på sidan).

Enligt Borgholms kommuns Alkoholpolitiska riktlinjer för serveringstillstånd skall ej heller serveringstillstånd medges till sexklubbar eller uttalat drogliberala rörelser eller i områden med stor social problematik, i närheten av ungdomsgårdar, idrottsanläggningar, skolor och i andra särskilt känsliga områden.

2. Sökandens lämplighet
Här bedömer man sökandens allmänna laglydnad, ekonomiska skötsamhet samt sökandes kunskaper i serveringsbestämmelserna. Sökande är i samtliga fall ett bolag eller en enskild firma.

En bedömning görs av bolaget och samtliga de personer som har ett större inflytande i bolaget, sådana personer kan vara styrelsemedlemmar, externa firmatecknare, ägare mm. De personerna får inte vara kriminellt belastade eller ha / eller ha haft större skatteskulder.

Den ekonomiska prövningen innebär även en prövning av själva finansieringen av restaurangrörelsen.

Sökande ska enligt ny lag från och med 2011-01-01 avlägga kunskapsprov i alkohollagen. Sökande ges möjlighet till två omprov. Omsökande ej blir godkänd måste ny ansökan lämnas in.

3. Serveringslokalen
För att få ett permanent serveringstillstånd krävs att restaurangen har ett eget kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Lokalen ska registreras hos Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Restaurangkök som enbart är godkänt för prefabricerad matlagning (gatukök mm.) kan inte komma ifråga vad det gäller permanent serveringstillstånd.  Gästtoaletter skall finnas i tillräckligt antal i förhållande till antal platser.

Matservering ska även i fortsättningen vara ett grundläggande krav för serveringstillstånd. Det är den allmänna standarden, så väl på maten som på miljön, som ska vara avgörande för möjligheten att få ett serveringstillstånd, inte typen av köksutrustning eller mat.

4. Grundläggande krav för restaurangverksamhet
En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 852/2004.
Det innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. I övrigt följer kraven på serveringslokalen, köket och matutbudet alkohollagen 8 kap 14-16 §§.