Våld i nära relation

12 november 2018

Våld kan förekomma i alla typer av relationer och inbegriper fysiskt, psykiskt, sexuellt våld, ekonomiskt, latent och materiellt våld.
Nära relation innebär tidigare partner, nuvarande partner, förälder, barn, släkting och syskon.

Vad är våld?

– Våld är en makthandling
– Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker, försöker påverka andra till att göra sådant de inte vill eller att sluta göra det de vill (ATV:s definition).

Våldet har många olika ansikten…

Det kan vara fysiskt eller psykiskt våld, olika former av hot, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, skadegörelse, sexuellt våld etc.

– Fysiskt våld
Våld som riktas direkt mot den andre, exempelvis slag, knuffar, örfilar, att gripa tag i, slå med föremål, skaka, dra i håret, etc.

– Psykiskt våld
Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
Indirekt riktat hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
Hot om att begå självmord.

–  Sexuellt våld
Bli tvingad att deltaga i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
”Tjatsex” och ibland även ”försoningssex”.

–  Materiellt våld
Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas/slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

– Ekonomiskt våld
Begränsad tillgång till egen ekonomi. Tvingad att ingå kontrakt eller avtal mot sin vilja.

– Latent våld
Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad. Detta kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket och skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre. Våld eller hot om våld ”sitter i väggarna”.

Lagstiftning

Brottsoffer
I socialtjänstlagen 5 kap § 11 stadgas följande:
Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Våldsbrott mot kvinna omfattar följande brott enligt brottsbalken:

– Misshandel, annan än grov mot kvinna 15 år eller äldre, inomhus eller utomhus.
– Misshandel, grov mot kvinna 15 år eller äldre, inomhus resp. utomhus.
– Våldtäkt och försök till våldtäkt
– Grov kvinnofridskränkning
– Olaga hot mot kvinna
– Ofredande mot kvinna
– Brott mot besöksförbud

Procentuellt sett utsätts kvinnor oftare för våld i nära relation, men stöd finns att få även för våldsutsatta män.

Barn som upplevt våld

Barn och ungdomar som växer upp med våld eller konflikter i sin vardag riskerar att få sämre hälsa och välbefinnande än andra barn. Att se och höra sina föräldrar i en konflikt med våld är en skrämmande upplevelse. Socialtjänsten kan ge stöd till barn och unga som lever i miljöer där det förekommer våld. Det viktiga är inte att du ringer rätt person, det viktiga är att du pratar med någon vuxen om din situation.

Alternativ till våld

”Alternativ till våld” är en samverkan mellan kommunerna Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga. ATV arbetar med våld i nära relationer. Du kan själv vända till dig till ATV på telefonnummer 0480-45 00 00. Svarar de inte kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen som avlyssnas regelbundet. Man kan också få kontakt med ATV genom andra verksamheter inom socialtjänst, sjukvård och polis. Även anhöriga och vänner kan hjälpa till med kontakten. Se mer information under fliken ”Alternativ till våld”.

Telefonnummer och länkar:

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld. Den som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa dit. De har öppet dygnet runt och samtalet är gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen, tfn 020-50 50 50

Kvinnojour
Kvinnojouren Kalmar
Jourtelefon 0480-191 55
Skicka e-post

Tjejjouren
Roks tjejjourer
webbsida www.rokstjejjourer.se

BRIS
Barnens hjälptelefon 0200-230 230
Vuxentelefon – om barn 077-150 50 50
webbsida www.bris.se

Andra telefonnummer
Polisen/Socialjouren, 114 114 vid akut fara,112
Brottsofferjouren 0480-880 85, 0200-21 20 19
Mansjouren, 073-697 31 10

Länkar

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

https://www.1177.se/Tema/Sex-och-relationer/Vald-och-overgrepp/Att-bli-utsatt-for-vald-i-en-relation/

www.hedersfortryck.se

www.umo.se

Storasyster

 

Hoppa till innehåll