Utskriftsdatum: 30 September 2020

VÄRDEGRUND

Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet. Värdegrunden talar om hur vi bemöter varandra och hur vi vill bli bemötta. Socialtjänstens insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Vår målsättning är att medborgarna, som bor eller vistas viss tid av året i Borgholms kommun i behov av våra insatser, ges en trygg och meningsfull vardag. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska ges med ett respektfullt bemötande, utifrån den enskildes behov och förutsättningar, för bibehållen integritet och värdighet. Den enskilde ska vara delaktig i beslut som gäller stöd-, vård- och omsorgsinsatser för att så långt det är möjligt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Den enskilde ska även ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället.

Här nedan, under ”Mer information”, får du veta mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Borgholms kommun och om den nationella värdegrunden.