Utskriftsdatum: 16 October 2019

Vårdnad, boende, umgänge

Vårdnad
Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innebörd reglerar det ansvar en förälder har för sitt barn tills det fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andre föräldern, som barnet behöver. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, det vill säga, företräder barnet i ekonomiska frågor.

Gemensam vårdnad innebär, att föräldrarna gemensamt har det juridiska ansvaret för ett barn. Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet ska bo halva tiden hos vardera föräldern.

Enskild vårdnad innebär, att en av föräldrarna har vårdnaden själv. Modern har alltid enskild vårdnad, då ett barn föds till ogifta föräldrar. Anmälan om gemensam vårdnad görs hos familjerätten i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas eller genom en anmälan när som helst därefter till Skattemyndigheten. Individ- och familjeomsorgen kan upprätta avtal gällande vårdnad.

En enskild vårdnadshavare kan besluta om praktiskt taget alla frågor som rör barnet. Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse, ex skolgång, flyttning och sjukdom.

Föräldrar som inte är överens i vårdnadsfrågan kan erbjudas samarbetssamtal på Individ- och familjeomsorgen. Om de inte enas kan de gå vidare till domstol. Denna görs av Individ- och familjeomsorgen och utgår från barnets behov och barnets bästa. Domstolen kan även fatta ett interimistiskt beslut (tillfälligt beslut) om vårdnaden, som gäller under utredningstiden. Domstolen ger Individ- och familjeomsorgen ett uppdrag att skriva ett yttrande eller en utredning innan Tingsrätten fattar beslut.

Boende
Individ- och familjeomsorgen gör boendeutredningar på uppdrag av Tingsrätten. Vid konflikter om boendet, kan föräldrarna även erbjudas samarbetssamtal på Individ- och familjeomsorgen, och ges möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol.

Ett barn kan bo på olika sätt utifrån barnets specifika situation.
Ett växelvis boende förutsätter att föräldrarna bor nära varandra. Barnet bör kunna gå på en och samma förskola/skola och kunna ha kvar sina kamrater, oavsett vem de bor hos. Dessutom kräver ett växelvis boende, att föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar. Det förutsätter goda kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna.

Umgänge
Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor med. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Ibland kan föräldrarna inte komma överens om umgängets utformning. De kan då vända sig till Individ- och familjeomsorgen för samarbetssamtal med syfte att nå ett samförstånd som utgår från barnets bästa. Föräldrar som så önskar kan få hjälp med att upprätta avtal.

Når föräldrarna inte heller här en överenskommelse, kan de vända sig till tingsrätten för att få frågan avgjord. Tingsrätten ger då Individ- och familjeomsrogen