Utskriftsdatum: 20 September 2020

Vårdnad

Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innebörd reglerar det ansvar en förälder har för sitt barn tills det fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andre föräldern, som barnet behöver. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, det vill säga, företräder barnet i ekonomiska frågor.

Gemensam vårdnad innebär, att föräldrarna gemensamt har det juridiska ansvaret för ett barn. Gemensam vårdnad är inte detsamma som att barnet ska bo halva tiden hos vardera föräldern.

Enskild vårdnad innebär, att en av föräldrarna har vårdnaden själv. Modern har alltid enskild vårdnad, då ett barn föds till ogifta föräldrar. Anmälan om gemensam vårdnad görs hos familjerätten i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas eller genom en anmälan när som helst därefter till Skattemyndigheten. Individ- och familjeomsorgen kan upprätta avtal gällande vårdnad.

En enskild vårdnadshavare kan besluta om praktiskt taget alla frågor som rör barnet. Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse, ex skolgång, flyttning och sjukdom.

Föräldrar som inte är överens i vårdnadsfrågan kan erbjudas samarbetssamtal på Individ- och familjeomsorgen. Om de inte enas kan de gå vidare till domstol. Denna görs av Individ- och familjeomsorgen och utgår från barnets behov och barnets bästa. Domstolen kan även fatta ett interimistiskt beslut (tillfälligt beslut) om vårdnaden, som gäller under utredningstiden. Domstolen ger Individ- och familjeomsorgen ett uppdrag att skriva ett yttrande eller en utredning innan Tingsrätten fattar beslut.