Vårt hållbarhetsarbete

30 mars 2021

Vad gör Borgholms kommun för att nå hållbarhetsmålen?

Borgholms kommun arbetar brett med hållbarhetsfrågorna inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Här redovisar vi några av de projekt vi driver eller ingår i, saker vi arbetar för att uppnå på lokal nivå samt lite om vad olika förvaltningar gör. Vi har valt att redovisa vårt arbete genom att lyfta fram vad vi gör inom vart och en av de tre hållbarhetsdimensionerna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att åtgärder inom en dimension också ger effekter inom en eller båda de andra dimensionerna. För att illustrera detta kommer vissa av de saker vi arbetar med redovisas under mer än en hållbarhetsdimension med förklaringar som beskriver hur arbetet berör varje dimension.

Borgholms kommun har antagit en hållbarhetspolicy som beskriver vår syn på det ansvar vi har för att uppnå ett hållbart samhälle. Den uttrycker inriktningen för hållbarhetsarbetet. I policyn tar kommunen ställning till vilka målsystem som ska ligga till grund för hållbarhetsarbetet.

Du hittar Borgholms kommuns hållbarhetspolicy längst ner på sidan, under Mer information.

Kommunen har även en energi- och klimatstrategi som beskriver hur arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun ska genomföras. Till strategin finns en handlingsplan  som tydligt anger när olika delmål och mål ska vara uppnådda. Liksom hållbarhetspolicyn har strategin en tydlig koppling till de tre miljömålssystemen som nämns ovan, men i synnerhet till de regionala No Oil-målen. Detta beror på att regionens målsättning är högre än den nationella.

Du hittar Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi samt handlingplanen längst ner på sidan, under Mer information.

Ekologisk hållbarhet

Borgholms kommun deltar i det regionala energiprojektet Biogasboost som handlar om att öka medvetenheten och kunskapen om biogas som fordonsbränsle. Det övergripande målet är att bidra till övergången till förnybara bränslen så att kommunen och regionen på sikt blir fossilbränslefri. Projektet bidrar till nedanstående hållbarhetsmål.

 • Agenda 2030: 7-Hållbar energi för alla, 12-Hållbar konsumtion och produktion samt 13-Bekämpa klimatförändringen
 • Sveriges miljömål: Begränsad klimatpåverkan
 • No oil: Fossilbränslefri energianvändning

Borgholms kommun deltar i projektet fossilbränslefria resor inom besöksnäringen som är ett samarbetsprojekt mellan Ölands turism, Ölands skördefest, de båda Ölandskommunerna. I en annan del projektet ingår även ett par fastlandskommuner. Syftet är att öka det fossilbränslefria resandet och bidra till minskning av fossila bränslen inom turistnäringen. Projektet bidrar till följande hållbarhetsmål.

 • Agenda 2030: 8-Andständiga arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt, 12-Hållbar konsumtion och produktion, 13-Bekämpa klimatförändringen
 • Sveriges miljömål: Begränsad klimatpåverkan
 • No oil: Fossilbränslefri energianvändning

Borgholms kommun arbetar just nu aktivt med att underlätta etableringen av en produktionsanläggning för biogas samt en tankstation för biogas i kommunen. I detta arbete samarbetar vi med såväl lokala företag som internationella aktörer i biogasbranschen. Arbetet berör nedanstående hållbarhetsmål.

 • Agenda 2030: 8-Andständiga arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt, 9-Hållbara industrier, innovation och infrastruktur, 12-Hållbar konsumtion och produktion, 13-Bekämpa klimatförändringen
 • Sveriges miljömål: Begränsad klimatpåverkan
 • No oil: Fossilbränslefri energianvändning

Borgholms kommun och det kommunala bolaget Borgholms energi arbetar med att ställa om sina fordonsparker till fossilbränslefria drivmedel. Arbetet syftar till att uppnå följande hållbarhetsmål.

 • Agenda 2030: 8-Andständiga arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt, 9-Hållbara industrier, innovation och infrastruktur, 12-Hållbar konsumtion och produktion, 13-Bekämpa klimatförändringen
 • Sveriges miljömål: Begränsad klimatpåverkan
 • No oil: Fossilbränslefri energianvändning

Borgholms kommun arbetar aktivt med att energieffektivisera byggnader genom t.ex. att se över uppvärmning, belysning och möjligheterna att placera solceller på taken på kommunala byggnader. Arbetet bidrar till nedanstående hållbarhetsmål.

 • Agenda 2030: 9-Hållbara industrier, innovation och infrastruktur, 11-Hållbara städer och samhällen
 • Sveriges miljömål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö
 • No oil: Effektiv energianvändning

Borgholms kommun driver ett flertal projekt med att anlägga nya och restaurera gamla våtmarker. Dessa åtgärder har flera olika syften där det primära är att minska näringsläckaget från fastlandet till havet. Våtmarkerna bidrar även till att behålla vatten i landskapet vilket är en motåtgärd mot torka som förutses bli vanligare i framtiden. Dessutom bidrar våtmarker till att bevara biologisk mångfald, skapar upplevelse och rekreationsvärden. Följande hållbarhetsmål berörs av dessa projekt.

 • Agenda 2030: 6-Rent vatten och sanitet för alla, 14-Hav och marina resurser, 15-Ekosystem och biologisk mångfald
 • Sveriges miljömål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv

Arbetet med att säkerställa tillgången till dricksvatten av god kvalitet samt fungerande avloppssystem samt dagvattenhanteringen har kopplingar till flera hållbarhetsmål som exempelvis:

 • Agenda 2030: 6-Rent vatten och sanitet för alla, 14-Hav och marina resurser
 • Sveriges miljömål: Ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård

Social hållbarhet

Borgholms kommun har i praktiken två förvaltningar vars kärnverksamheter kretsar kring social hållbarhet. Både utbildnings- och socialförvaltningens verksamheter kretsar agenda 2030-målen ”Ingen hunger”, ”God hälsa och välbefinnande”, God utbildning för alla”, ”Jämställdhet” och ”Minskad ojämlikhet”. Förutom dessa två förvaltningar arbetar olika funktioner på andra förvaltningar och vårt energibolag Borgholms energi AB med social hållbarhet. Exempelvis är vårt folkhälsoarbete en del av det. Arbetet med våra vattentäkter samt att bygga ut vatten och avloppsnätet har en direkt koppling till Agenda 2030 målet ”Rent vatten och sanitet”.

Ekonomisk hållbarhet

Kommunen jobbar också för att nå målen som handlar om ekonomisk hållbarhet. Det arbetet är till stor del strategiskt men innehåller även konkreta åtgärder. Borgholms kommun vill vara attraktiv för företagare. Därför arbetar vi med att höja vår kundnöjdhet, underlätta för företag och säkerställa en god dialog med företagen. En del av det är vårt projekt med att göra 250 företagsbesök per år. Dessutom försöker vi underlätta för företag inom hållbarhetsområdet som vill etablera sig i kommunen. Detta gäller exempelvis produktion av förnyelsebar el och drivmedelsproduktion.

Hoppa till innehåll