Utskriftsdatum: 04 August 2020

Vilket stöd kan man få som våldsutsatt

Vilka frågor ställs till den som blivit utsatt för våld?
Vilken relation har den som utsätts för våld till våldsutövaren? Är det make/maka, sambo eller annan? Hur länge har de haft ett förhållande? Är det troligt att våldsutövaren letar efter personen? Om det finns barn, var är de och är de i säkerhet? Vilket behov av stöd har barnen från socialtjänstens sida?

Socialsekreteraren lyssnar på den som blivit utsatt för våld och ber denne berätta och förtydliga om saker verkar oklara. Socialsekreteraren arbetar under sekretess.
Socialsekreteraren förklarar att personen inte ska behöva bli utsatt för våld i nära relation.
Det är inte personens fel, det är ett brott att utsätta någon för våld. Personen är inte ensam.

Bedömning av säkerhetsrisk för personen och eventuell familj
Kan personen och eventuella barn gå hem utan risk? Vad kommer att hända? Har våldsutövaren vapen eller andra tillhyggen? Behöver den som blivit utsatt för våld och dess familj hjälp med annan bostad eller kontakt med kvinnojouren?

Vilka stödinsatser kan socialtjänsten erbjuda?
– Rådgivning utan att du behöver säga vem du är.
– Hjälp att kontakta polis och sjukvård
– Tillfällig ekonomisk hjälp efter behovsprövning
– Tillfälligt skyddat boende i akuta situationer (barnen kan följa med)
– Kontaktperson
– Behandlingsinsatser som t.ex. ATV för den som är våldsutsatt, barn som har bevittnat våld och våldsutövaren