Utskriftsdatum: 19 February 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder normalt de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet. Arbetsutskottet beslutar vidare i ärenden som delegerats till arbetsutskottet. Dessa beslut redovisas vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen, som där godkänner redovisningen tillsammans med inkomna meddelanden och övriga delegationsbeslut.