Kontakta oss

Kommunfullmäktige 22 januari 2024

Publicerat

Måndag 22 januari sammanträdde Borgholms kommunfullmäktige. Här kan du läsa ett kort referat av vilka ärenden som behandlades och beslutades.

Du kan även se en textad inspelning av sammanträdet här.

Information från revisorerna

Kommunens revisorer har granskat kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering. Deras sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del säkerställt en tillräckligt långsiktig finansiell och verksamhetsmässig planering i syfte att möta de utmaningar, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som kommunkoncernen står inför de kommande åren.

E-förslag

Två e-förslag har beretts och var uppe för beslut i kommunfullmäktige. Dessa är ”fria busskort till samtliga gymnasieelever” samt ”rådjursproblematiken i Borgholms tätort”.

Det förstnämnda e-förslaget bifölls och det andra besvarades.

Interpellationer

Rold Edmark (SD) anmälde en interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), till kommunfullmäktige 2024-02-19 angående bidrag till Ibn Rushd.

Under kommunfullmäktige ställde Marcel van Luijn (M) en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) gällande miljö- och hållbarhetsrådet.

Valärenden

Tre avsägelse inkom till kommunfullmäktige:

  1. Gia Thörnqvist (S) avsade sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg Marie-Helen Ståhl (S) till ny ledamot och Leif Nilsson (S) till ny ersättare.
  2. Lenamarie Wikström (M) avsade sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och som andre vice ordförande i valberedningen. Ann-Louise Karlsson (M) utsågs till ny ersättare i kommunstyrelsen och Kristina Linåker (M) som ny andre vice ordförande i valberedningen.
  3. Stefan Fransson (M) avsade sig uppdragen som ersättare i styrelserna för Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB.

Patrik Löfvin (M) från Mörbylånga kommun utsågs till vice ordförande i den gemensamma IT-nämnden för perioden 2024-01-01 till 2026-12-31.

Budgetfrågor

Budgetramen för utbildningsnämnden 2024 utökas med 1,8 mkr avseende ökade kostnader för skolskjuts, vilket finansieras från resultatet. Utbildningsnämnden uppmanas också att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans 2024.

Tilläggsanslag för utbildningsnämnden 2023 på 1,4 mkr avslogs, eftersom prognosen har förändrats sedan utbildningsnämnden lämnade sitt äskande till kommunfullmäktige.

Tilläggsbudget för socialnämnden 2023 på 2,1 mkr godkändes. Redovisningsprinciperna för statsbidrag 2023 har ändrats vilket påverkar möjligheten att hålla en budget i balans.

Aktieägartillskott till Borgholmshem

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att överföra 8, 5 mkr i aktieägartillskott till Borgholmshem AB. Borgholmshem AB bildades 2021-10-20, var då tomt och i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Kalmar länstrafik ska upphandla allmän kollektivtrafik, skolskjuts och serviceresor för en ny avtalsperiod och därmed behöver omfattningen på samverkan och samverkansavtalet mellan länets kommuner och Kalmar länstrafik justeras.

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att följande frågor ska utredas:

  • Vilka är Borgholms kommuns geografiska områden, där varje skola är ett
  • separat paket?
  • Vilket bränsle vill Borgholms kommun ska användas?
  • Vilka typ av fordon?
  • Krav på utformning av fordon?
  • Krav på lokalkännedom?
  • Hur vill Borgholms kommun att linjedragning och turtäthet ser ut?

Motioner

Motionerna ”Ta bort vegetariska dagen i skolan”, ”Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet”

Motionen ”Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland” avslogs delvis och besvarades delvis. Kommunchefen uppdrogs att ta initiativ till dialog med Ölands Besöksnäring AB och Mörbylångas kommun gällande framtida samarbetsformer och arbetssätt avseende utveckling av kulturarvet och kulturella anläggningar.

Motionen ”Om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet på Ekbacka” bifölls.

Skip to content