Kontakta oss

Kommunstyrelsen 23 augusti

Publicerat

Budgetuppföljningen juli

  • Resultatet för kommunen är + 51,5 miljoner kronor. (Årsprognos +54,0 miljoner kronor)
  • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen + 36,5 miljoner kronor. (Årsprognos +37,6 miljoner kronor).
  • Likvida medel 60,9 miljoner kronor. (Årsprognos 15,1 miljoner kronor).
  • Investeringar 53,8 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor).

Resultatet är bättre än förväntat, men under veckan presenterar SKR prognosen för PKV, prisindex för kommunal verksamhet. Kommuners budgetar baseras på detta prisindex. Eftersom världsläget är osäkert och inflationen hög har prognosen dröjt och kommunfullmäktige har beslutat att senarelägga beslut om budget 2023 av denna anledning. Normalt sett tas ramarna för budget redan i juni, men det är nu uppskjutet till november.

Kulturbidrag

Ett extra kulturbidrag på 30 000 kronor till Löttorps vävstuga  beslutades.

Kultur- och fritidsutskottet har tilldelats 100 000 kronor att fördela till föreningar för deras ökade kostnader på grund av inflation. Kultur- och fritidsutskottet har fördelat detta till föreningar, men föreslog ett extra bidrag till Löttorps vävstuga.

Planprioritering

Kommunstyrelsen ska två gånger om året besluta i vilken ordning arbete med detaljplaner ska påbörjas.

Översyn av arvoden och ersättningsreglementet

Kommunfullmäktige beslutade 15 augusti att återremittera förslag på reviderat reglemente till kommunstyrelsen för att bereda ärendet vidare. På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att återigen överlämna reglementet till kommunfullmäktige för beslut.

Se kommunstyrelsen inspelat här

Här kan du se kommunstyrelsens sammanträde textat. 

Skip to content