Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 17 april

Publicerat

Den 17 april sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i stadshuset.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Val av ny första vice ordförande

Kommunfullmäktige valde Kerstin Kyhlberg Engvall (S) som första vice ordförande efter Magnus Ståhl.

Bokslut och revisionsberättelse 2022

Bokslutet för 2022 presenterades av ekonomichef Linda Kjellin. Årsbokslutet är mycket positivt då resultatet landar på +51,9 miljoner kronor och för koncernen på 50,3 miljoner kronor. Samtliga tre finansiella mål uppfylls både under mandat- och planperioden.

  • Resultatet för 2022 motsvarar 6,7% av skatter och bidrag.
  • Driftredovisningen visar en budgetavvikelse på +40,1 miljoner kronor.
  • Årets investeringar uppgår till 133,1 miljoner kronor
  • Likvida medel vid året slut var 31,0 miljoner kronor.

Revisionsberättelse 2022

Kommunfullmäktige fick sedan en genomgång av revisionsberättelsen för 2022, som presenterades av ordförande i revisionen; Jan Hellroth. Revisionsberättelsen innehåller en rad granskningar som har gjorts med stöd av sakkunniga. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredning har bedrivit respektive verksamhet på ett tillfredsställande sätt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Motion

En motion om att anlägga en ny badbrygga i Bödabukten anmäldes till fullmäktige. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Tilläggsbudget för Stadshusets tak

Kommunfullmäktige antog en tilläggsbudget på 3,5 miljoner kronor för att täcka kostnader för renovering av Stadshusets tak.

Se sändningen textad här

Skip to content