Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 20 maj

Publicerat

Den 20 maj sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i Stadshuset.  Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Information från revisorerna och revisionsplan för 2024:

  • Kommunfullmäktige antog en tilläggsbudget för att möta upp de ökade lönekostnaderna, som överskred den summa man budgeterade för.

Debatt om ökad inflyttning:

  • Kommunfullmäktige diskuterade olika strategier för att attrahera fler invånare till Borgholms kommun. Förslag diskuterades om hur man kan förbättra bostadssituationen, skapa fler arbetsplatser och initiativ för att stärka kommunens attraktionskraft.

E-förslag: Åtgärder för Sjöstugan i Byxelkrok:

  • Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till miljö- och byggnadsnämnden: Nämnden ska undersöka om det finns skäl att skapa ett tillsynsärende på grund av bristande skötsel och underhåll av fastigheten.
  • Kommunfullmäktige beslutade att ge uppdrag till kommunstyrelsen: Den tekniska avdelningen ska se över skötseln av den kommunala marken mellan utegymmet och Sjöstugan för att förbättra underhållet.
  • Kommunfullmäktige beslutade att tacka förslagsställaren: Fullmäktige tackade förslagsställaren och ansåg e-förslaget besvarat.

Tilläggsbudget för löneöversyn 2024:

  • Löneöversyn 2024: Fullmäktige godkände en tilläggsbudget som tilldelar extra medel för att justera lönerna för kommunens anställda. Syftet är att säkerställa att lönerna är konkurrenskraftiga och rättvisa, vilket kan förbättra både rekrytering och personalens trivsel.

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet:

  • Årsredovisningarna för 2023 godkändes och ansvarsfrihet beviljades för Ölands kommunalförbund, Kalmarsunds Gymnasieförbund och Kommunassurans Försäkring AB.

Här kan du se en textad version av sammanträdet

Skip to content