Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsen 23 maj

Publicerat

Den 23 maj sammanträdde kommunstyrelsen i tingssalen i stadshuset.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Information från verksamheten

Kommunchefen informerade bland annat om att IT-organisationen arbetar med att bilda en gemensam nämnd mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun med en gemensam IT-drift där Borgholm ska agera värdkommun. Han tog även upp att Turismorganisationen arbetar på att ta fram ett gemensamt helägt bolag. Här ska kommunen stå för basen och närings- och föreningslivet kan gå in med kompetens.

Resepolicy

Antagen resepolicy skrevs 2011 och är i behov av revidering då den kommunala verksamheten förändras och att mer ambitiösa mål gällande klimatpåverkan har antagits sedan dess. I och med en revidering av befintlig policy som bland annat bestod av två styrdokument får man ett dokument som tydligt visar vad som gäller.

Avtal om markupplåtelse

Samfälligheten Stenninge kom in med önskemål om markupplåtelseavtal i samband med bygglovsansökan om markfyllnad mot befintlig stödmur på kommunens fastighet Persnäs-Sandvik. ​Kommunstyrelsen​ ​föreslår kommunfullmäktige ​att godkänna avtal om markupplåtelse för all framtid för förstärkning av stödmur.​ ​

Kommunstyrelsens beslut

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
– anta revidering av resepolicyn.
– ersätta Reglemente – Klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med flyg (2018-05-21 § 115) med resepolicyn.
– ersätta Delegationsbeslut – upphandling av biobränsle flyg.
– godkänna tertialbokslut 2023.
– godkänna årsplanen med budget 2024 med plan för 2025-2027.
– godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning 2022.
– direktionen samt de enskilda ledamöterna för Ölands kommunalförbund kan beviljas ansvarsfrihet för år 2022.
– godkänna Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning 2022.
– styrelsen samt de enskilda ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet för år 2022.
– godkänna avtal med samfälligheten Stenninge om markupplåtelse för all framtid för förstärkning av stödmur.
– häva köpet av Amfion 10 i enlighet med tilläggsavtal till köpeavtalet.

 Beslutar att:

– inte bevilja Böda Byxelkrok fiskeriförenings anhållan om avgiftsbefrielse utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
– godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna.

Skip to content