Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsen 28 mars

Publicerat

I tisdags sammanträdde kommunstyrelsen i mötesrummet Havsörnen. Sammanträdet kunde inte spelas in på grund av tekniska problem.

Kommunchefen, Jens Odevall, inleder mötet med information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut. Bland annat informeras följande:

Framtida IT-organisationen

Ölands kommunalförbund och medlemskommunerna diskuterade framtiden för IT organisation.

Ölands Turismorganisation

Hans Gerremo och Stefan Ahlgren har intervjuat intresseorganisationer som representerar cirka 350 företag och föreningar för att ta fram ett underlag för framtida organisation av turismen på Öland.

Rekommendationer efter undersökningen för organisationen är att kommunerna bildar ett aktiebolag för Ölands Turismorganisation och tillsätter en styrelse med representanter från både näringen och kommunerna. Rekommendationen är också att det tas fram en vision om bolagets mål och att det utses ledamöter av en valberedning för att kunna tillsätta en kompetent styrelse. Därutöver ska aktiebolaget ägas till 100% av kommunerna. Vidare ska näringen engagera sig ekonomiskt genom nuvarande modell inom partnerskapet och fortsätta bygga på den organisation som finns idag.

Stora Rörsplanen

Planen inväntar att Trafikverket fastställer vägplanen innan antagandet och det förväntas vara klart senvåren 2024. Med detta teckna ett samverkansavtal kring utfart, cykelvägar med mera.

Rosenforsplanen

10 hektar mark för verksamhetsändamål ligger för prövning hos Mark- och miljööverdomstolen.

Borgholms hamn

Planerna fortsätter och det är snart dags för samråd.

Affär i Runsten

En dygnet-runt-affär med självbetjäning är på gång i Runsten.

Försvarsövningar

Försvarets övning AURORA 2023 kommer innebära mycket aktivitet i sundet och överflygningar. Det kommer inte påverka kommunen något nämnvärt.

Budgetuppföljning februari 2023

Resultat till och med februari uppgår till plus 3,9 miljoner kronor och årsprognosen visar plus 42,9 miljoner kronor. Med investeringar som uppgår till 14,2 miljoner kronor och likvida medel uppgår till 20,3 miljoner kronor.

Planprioritering

Diskussion om justering av prioriterad uppstart för Kyrketorp 6:1 och Djupvik 1:174 m.fl. centrala Djupvik.

Kommunstyrelsens beslut

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

– godkänna årsredovisning 2022.
– godkänna nyupplåning med 40 miljoner kronor under 2023.
– godkänna utbetalning av partistödet till de partier som redovisat 2022 års partistöd.
– anta tilläggsbudget för att täcka kostnaderna av takrenovering för 3 500 000 kronor.
– beakta förslaget om ny gång- och cykelväg i arbetet med den nya översiktsplanen samt inför framtida revideringar av kommunens cykelstrategi.

Beslutar att:

– genomföra takrenovering av stadshusets tak med takskiffer enligt ursprung, samt renovering av uppkomna skador i byggnaden.
– avsluta medlemskapet i Kalmarsundskommisionen och därmed inte utse några representanter för Borgholms kommun.
– tacka för informationen och konstatera fortsatt förhandling med ingång att köpet kan godkännas först när dialog med mäklare om kompensation för sanering slutförts.
– rusta upp cykelvägen mellan Räpplinge och Tryggestad till en kostnad av 300 000 kronor. Där budget för upprustning anvisas ur investeringsbudgeten Utveckling gång- och cykelvägar.
– godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna.
– anställa Cecilia Johansson som HR-chef i Borgholms kommun från och med 2023-06-01 samt att ge kommunchefen i uppdrag att reglera anställningsvillkoren i övrigt.

Skip to content