Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsens sammanträde 28 februari

Publicerat 03 mars 2023

I tisdags sammanträdde kommunstyrelsen i mötesrummet Osten. Sammanträdet kunde inte spelas in eftersom vi saknar utrustning som krävs i det här mötesrummet.

Kommunchefen, Jens Odevall, inleder mötet med information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut. Bland annat informeras följande:

Ny HR-chef

Rekryteringsprocessen för en ny HR-chef fortsätter. Det har kommit in 10 ansökningar. Tillförordnad HR-chef är kommunchefen

Utdrag ur belastningsregistret

Det har tagits fram en ny rutin för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför nyanställning och gälla samtliga nyanställda. För personal som arbetar med barn är det sedan tidigare ett lagkrav att göra detta, bland annat inom skola och individ- och familjeomsorgen, men det har inte gällt inom övrig verksamhet. Detta omfattar nu även timanställda som erbjuds en månadsanställning. Borgholms kommun vill att de som nyttjar kommunens tjänster ska vara trygga med den personal kommunen anställer för att utföra dessa tjänster. Kommunen vill förhindra att brottsdömd personal anställs om det föreligger risk att de begår dessa brott på nytt i tjänsten.​​

Gemensamt lönearbete

En dialog om eventuellt samarbete kring lönefunktionen med Kalmar kommun pågår.

Samarbetesavtal IT och Ölands turism

Fortsatt dialog pågår med Mörbylånga kommun om IT och ett eventuellt samarbetsavtal. En utredning om Ölands turism med närings- och föreningslivets syn på mer aktiv medverkan kommer att presenteras vid slutet av månaden.

Stadshusets tak

Ett bygglov har sökts för att lägga falsat plåttak. Just nu rivs taket där man först monterar ner skifferplattorna och dom hela sparas. Sedan kommer det läggas ett nytt papptak. Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om bygglov för ett falsat plåttak under mars månad. Provtagning och analys av skadorna görs och det kommer troligen dröja fram till sommaren innan våning 3 i kommunhuset kan användas igen.

Preliminär årsredovisning 2022 och budgetuppföljning för januari 2023

Ekonomichef Linda Kjellin redogör kommunens resultat som uppgår till +51,9 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +40,1 miljoner kronor. Samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett resultat på 16,4 miljoner kronor till 11,8 miljoner kronor.

Uppföljning för förvaltningen under januari 2023 visar en avvikelse om +2,0 miljoner kronor efter januari. Avvikelsen beror främst på överskott när det gäller vinterväghållning och underhåll. Det handlar även om bidrag som ännu inte betalats ut inom kommunstyrelsen och kultur- och näringsliv. Kommunstyrelsens årsprognos är +0,7 miljoner kronor.

Kommunens resultat per januari uppgår till +3,5 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +2,9 miljoner kronor. Samtliga nämnder förutom kommunfullmäktige, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden visar en positiv budgetavvikelse för perioden. Prognosen för kommunens resultat är +24,3 miljoner kronor och den består av det budgeterade resultatet + 19,5 miljoner kronor och budgetavvikelsen +4,7 miljoner kronor.

Motioner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionerna Ny skolbyggnad i Runsten för grundskola och Krav på vaccinering för kommunens personal inom vård och omsorg.

Förslag till kommunal folkomröstning

I en skrivelse som inkom till valnämnden önskades att röstberättigade i det valdistrikt som Högsrum socken tillhör skulle ges möjlighet att vid en rådgivande kommunal folkomröstning i samband med nästa val säga JA eller NEJ till föreliggande planförslag. Kommunstyrelsen beslutade att frågan om en rådgivande kommunal folkomröstning inte ska behandlas

Microsoft 365

Kommunstyrelsen beslutade att Microsoft 365 ska införas i organisationen med hänsyn tagen till informationssäkerhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

  • anta reviderad krisledningsplan.
  • anta revisorernas rekommendationer i deras granskning av hamnverksamheten.
  • besluta fastighetsförsäljning av Högby 2:21 samt fastighetsförsäljning och fastighetsreglering för del av Högby 2:8 och del av Solberga 5:11.
  • besluta om inköp av mark inom Sjöstugans samfällighet.
Skip to content