Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsens sammanträde 31 januari

Publicerat

Förra veckan sammanträdde kommunstyrelsen, här kan du läsa en kort sammanfattning av de ärenden som behandlades och beslutades.

Kommunstyrelsen beslutade att

Godkänna reviderad delegationsordning.

Granskning av fördjupade revisionsgranskningar

En fördjupad granskning har genomförts av revisorerna med syfte att bedöma om de granskningar som genomförts under åren 2018-2020 har gjorts på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett svar på granskningen och att uppdra åt kommunchefen att ta fram en kommungemensam rutin på återrapportering av verkställande av beslut, i enlighet med rapportens intentioner.

Granskning av styrande dokument

Revisorerna har även genomfört en granskning av kommunstyrelsens hantering av styrande dokument, att de hålls aktuella och implementeras i verksamheten. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett svar på granskningen; att det är av vikt att de styrande dokumenten löpande ses över och att det finns ansvariga till respektive dokument samt giltighetstid för desamma.

Minskad veckoarbetstid för heltidsanställda

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna pilotprojektet avseende arbetstidsförkortning för undersköterskor och vårdbiträden på det särskilda boendet, Åkerbohemmet. Medarbetarna arbetar 85 procent med bibehållen heltidslön. Arbetstidsmåttet sänks med 5,5 timmar/vecka vilket innebär att det sänks från 37 till 31,5 timmar/vecka.

Lönetillägg för nyutbildade undersköterskor

Kommunstyrelsen beslutar att en nyutbildad undersköterska med godkänd examen får en löneökning med 2000 kr per månad från och med 1 januari 2023.

Riktlinje för bidrag till arbetsskor

Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinje för bidrag till arbetsskor.

Riktlinjen omfattar yrkesgrupper inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt inom

omsorgen för funktionsnedsatta i Borgholms kommun. Även anställda inom förskoleverksamhet och fritidshem i Borgholms kommun omfattas. Bidraget betalas ut till alla anställda inom dessa yrkesgrupper oavsett anställningsform, avlöningsform eller sysselsättningsgrad.

Riktlinje för friskvårdsbidrag

Kommunstyrelsen beslutar att anta justerat förslag till riktlinje för friskvårdsbidrag, så att riktlinjen stämmer överens med tidigare fattade beslut om

Förändrat förfarande av utbetalning.
Behov av justering för att säkerställa rättvis fördelning.
Bidraget för 2023 är 3000 kronor per år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut i följande ärenden

Budgetuppföljning 2023

Det preliminära resultat till och med december 2022 är +60,2 mkr för kommunen, med en budgetavvikelse till och med december på +48,4 mkr. Investeringarna uppgick till 126,2 mkr.

Motioner

Motion om att tillsätta en beredningsgrupp som ska fördjupa sig i frågor om stigande vattennivåer – föreslås avslås.
Motion om att utveckla Kunskapsskolan – föreslås avslås.
Motion om att komplettera befintliga hjärtstartare, så att det finns hjärtstartare i anslutning till alla kommunens större arbetsplatser – föreslås bifallas.

E-förslag

E-förslaget om multisportarena till Gärdslösaskola/by –  de nya utemiljöerna vid Gärdslösa skola är på god
väg att utformas i enlighet med e-förslagets intentioner varför man ställer sig positiv till förslaget.
E-förslaget om ny mattbrygga i Borgholm föreslås avslås.
E-förslaget om gång- och cykelväg längs Byrumsvägen från Löttorp till Byrum föreslås bifallas.

Gärdslösa förskola och fritidshem

Anslå och därmed utöka investeringsbudgeten med upp till 1 150 tkr i investeringsbudget för inventarier till Gärdslösa förskola, fritidshem och matsal. Under sommaren beräknas de fyra nya avdelningarna och matsalen för Gärdslösa förskola, fritidshem och grundskola vara färdigbyggda. Hela förskoleverksamheten flyttar då in i tre avdelningar, fritidshemmet flyttar in en avdelning och eleverna på skolan äter sin skolmat i den nya byggnaden.

Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB

Ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 646 mkr, och för Borgholmshem AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75 mkr.

Avgift för vuxna på Kulturskolan

Vuxna elever ska betala en avgift för att ta del av kurser och material på 900 kr per termin, med start från höstterminen år 2023.

Skip to content