Kontakta oss

Beslut om hyggesfritt skogsbruk på kommunal mark

Publicerat

Beslutet togs i kommunstyrelsen, med stöd från miljö- och hållbarhetsberedningen. Forskning visar att skogsbruk utan kalhyggen är bäst både för miljön och för klimatet. ”Borgholm kommun ska arbeta mer med ekosystemtjänster, och detta beslut ligger helt i linje med det arbetet.” säger Thomas Zander, ordförande för miljö- och hållbarhetsberedningen.

I nuvarande skogsbruksplan ingår drygt 290 hektar mark, varav 229 beskrivs som produktiv skogsmark. I samband med en uppdatering av skogsbruksplanen beslutar Borgholm kommun även att gå från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk. Detta för att påbörja arbetet med att anpassa skötsel av kommunal mark för att bevara och stärka ekosystemtjänster.  Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen har för människan. Skogsstyrelsen pekade 2017 ut i rapporten Skogens ekosystemstjänster – status och påverkan ut att 13 av skogens ekosystemtjänster har måttlig status, och sju har otillräcklig status. Hyggesfritt skogsbruk nämns som ett sätt att bidra till att ekosystemtjänster bevaras i skogen. I hyggesfritt skogsbruk, som också kan kallas kontinuitetsskogsbruk, avverkar man skog samtidigt som man bevarar ett trädskikt och undviker större kalhuggna ytor. Detta gör att skogen får ett kontinuerligt trädskikt, och därför oftast upplevs som bättre för rekreation och friluftsliv. Det finns flera hyggesfria metoder.

”Syftet med omställningen är att ta till vara på så många tjänster från skogen som möjligt, där virkesproduktion är en av dem” säger Frida Gustafsson, Borgholm kommuns miljöstrateg, och fortsätter:

”Viktiga ekosystemtjänster som vi i större utsträckning bevarar är exempelvis naturens förmåga att hålla vatten och rena det till dricksvatten, ge en ökad biologisk mångfald och förstärka rekreationsvärden så som möjligheten till att plocka svamp och bär”.

Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm kommun, kommenterar:

”Borgholm kommun erbjuder fantastisk natur och naturupplevelser, och med hyggesfria metoder kan vi bevara dessa värden och samtidigt bedriva aktivt skogsbruk”

Bildtext: Med hyggesfria metoder hoppas Borgholm kommun att stärka skogen för rekreation och friluftsliv

Skip to content