Kontakta oss

Kommunfullmäktige 11 december

Publicerat

Måndagen den 11 december sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och besluten.

Interpellationer

En ny interpellation anmäldes från Marcel van Luijn (M) till kommunstyrelsens ordförande angående miljö- och hållbarhetsrådet, som ska besvaras vid nästa sammanträde.

Interpellationen till Borgholm Energi AB:s ordförande Staffan Larsson (C ), ställd av Marcel van Luijn (M), om att ha post både som ordförande i BEAB:s styrelse och i kommunstyrelsens arbetsutskott och huruvida det innebär intressekonflikter, besvarades av Staffan Larsson.

E-förslag: Återinför valmöjligheten till matdistribution till våra kommuninvånare överlämnades till socialnämnden för beredning.

Detaljplan och exploateringsavtal för del av Knäppinge 10:1 antogs.

Ledamöter till nyinrättade Ölands IT-nämnd och till Ölands Besöksnäring AB för perioden 2024-2026 utsågs.

Arvode till ledamöterna i IT-nämnden beslutades också.

Tilläggsanslag för 2023 för Ölands kommunalförbund på 738 000 kronor och för miljö- och byggnadsnämnden på 1 000 000 kronor beviljades.

VA-taxa, avfallstaxa och taxor för Räddningstjänst Sydost 2024 antogs.

Reviderade avfallsföreskrifter för 2024 antogs. Revideringen var nödvändig på grund lagändringar och en dom i mark- och miljööverdomstolen.

Fastighetsförvärv

Fastigheten Rälla Tall 12:3 köps för 1 040 000 kronor. Förvärvet möjliggör den planskilda passagen som sammanbinder gång- och cykelstråket på öster och väster sida om 136:an och är en del i Trafikverkets regionala trafikplan från Stora Rör till Borgholm stad.

Styrdokument för krisberedskap/ höjd beredskap med utbildningsplan för Borgholms kommun antogs.

Skip to content