Kontakta oss

Kommunfullmäktige 14 februari

Publicerat

Kommunfullmäktige sammanträdde i måndags på distans. Här kan du läsa ett kort referat av vad som behandlades och beslutades. Protokollet kommer att finnas att läsa i sin helhet på hemsidan efter att det har justerats:

Svar till revisorerna

Kommunfullmäktige tog emot svar på till revisorerna på deras granskningar; ett om kommunens it-verksamhet, ett om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete samt ett angående ÖKF:s ledning och styrning.

Svar på interpellationer

Fyra interpellationer besvarades; den till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic angående de höga elpriserna och den till krisledningsnämndens ordförande Ilko Corkovic om tillgång till skyddsrum om flyglarm skulle ljuda. Den till Staffan Larsson, ordförande för BEAB:s styrelse, rörde återvinning av plastavfall och den till Sara Kånåhols, sammankallande i kommunens kultur- och fritidsutskott, rörde köp av gamla Borgholms Bio (Kamelen 1).

Tre motioner avgjordes; om förenklad hantering av motioner, om möten på distans som norm och om att avskaffa utskottsberedning för att förenkla.

Beslut fattades om ändring av budgetramar, för att dessa ska överensstämma med genomförda organisationsförändringar.

Försäljning av fastighet Borgholm 11:50 (Nydala) för byggnation av hyresrätter beslutades.

Hemvist för årskurs 6

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att ÅK 6 flyttas från Slottsskolan till mellanstadieskolorna till höstterminen 2023. Debatten var delvis livlig med avslagsyrkanden från delar av oppositionen; Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Strategier och reglementen

Kultur- och fritidsstrategi för 2022-2024 antogs och en bostadsförsörjningsstrategi för 2022-2024 antogs.

Reglemente för partistöd antogs.

Motioner och interpellationer

Åtta motioner anmäldes och utöver det en interpellation.

Motionerna handlar om hjärtstartare, om krav på vaccinering av kommunens personal inom vård och omsorg, om ny skolbyggnad i Runsten för grundskolan, om ett minnesmärke för öländska coronaoffer, om en återgång till tidigare färdväg för bussarna i Borgholms innerstad, om kommunalt trygghetsboende, om nytt äldreboende i Runsten, om en busshållplats vid hälsocentralen.

Interpellationen som ställdes till Ilko Corkovic och Staffan Larsson rör kloridhalten i vattnet från avsaltningsverket.

Skip to content