Kontakta oss

Kommunfullmäktige 18 september

Publicerat

Den 18 september sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i Stadshuset.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Allmänhetens frågestund

Barbro Adolfsson från Byxelkrok ställde en fråga om avsaknad av kollektivtrafik mellan Byxelkrok och Kalmar. Behovet är stort särskilt på helger då gymnasieungdomar och fritidshusägare vill åka kollektivt från Kalmar. Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yttrade sig i ärendet och förslaget kommer lyftas i dialogerna med Kalmar länstrafik.

E-förslag

Två e-förslag behandlades på sammanträdet. Det ena med rubriken ”Renodla undersköterskans arbetsuppgifter”. Förslaget innebär bland annat att undersköterskans arbetsuppgifter renodlas till omvårdnadsuppdraget. Kommunfullmäktige beslutade att lämna e-förslaget till socialnämnden för ställningstagande och beslut.

Det andra förslaget efterfrågar förbättrad kollektivtrafik Böda Byxelkrok via Enerumsvägen.

E- förslaget hanteras i dialog med Kalmar länstrafik om busstrafiken i kommunen och skickas till Kalmar länstrafik med begäran om skriftligt svar.

Insamlingssystem i Borgholms kommun

Ett nytt system för kommunal avfallsinsamling ska införas hösten 2025. Det nya insamlingssystemet ska vara ett kombinationssystem med tvåfackskärl och fyrfackskärl.

Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026

Säkerhetssamordnare Magnus Areskog redogjorde för den uppdaterade risk- och sårbarhetsanalysen för åren 2023–2026.

Samtliga kommuner ska enligt lag året efter allmänna val göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Analysen omfattar i huvudsak extraordinära händelser som kan uppkomma i fredstid på grund av olyckor eller kriminella handlingar. Även höjd beredskap efter beslut av regeringen ingår numer i RSA. Den uppdaterade risk- och sårbarhetsanalysen antogs vid sammanträdet och ska skickas till Länsstyrelsen.

Val av nämndemän

Linda Hedlund, Lisbeth Jonasson, Nina Andersson-Junkka, Kjell Jakobsson och Magdalena Widell valdes till nämndemän för Borgholms kommun.

Årsplan med budget 2023: Förändring av ramar

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ramar för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt för socialförvaltningen och utbildningsnämnden. Det här med anledning av flytt av tjänster och för att finansiera bidrag för arbetsskor även inom utbildningsförvaltningen.

Försäljning av fastigheten Högsrum 5:134 till Borgholmshem

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:134 för 8 500 000 kronor.

Inrättande av turismbolag

Borgholm och Mörbylånga kommun ska bilda ett gemensamt aktiebolag för turismverksamheten, som ersätter Ölands kommunalförbund. En bolagsordning för turismbolaget antogs och interimstyrelse samt lekmannarevisorer valdes.

Ny organisationsform för IT-verksamheten

Borgholm och Mörbylånga kommun ska bilda en gemensam nämnd för IT-verksamheten som träder i kraft 1 januari 2024. Borgholms kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden som ska ingå i Borgholms kommuns organisation. Avtal och reglemente antogs.

Avsägelser och val av ledamöter

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • godkänna avsägelsen från Sofie Gustafsson Fohlin som ledamot i utbildningsnämnden.
  • utse Elisabeth Öhman som ny ledamot i utbildningsnämnden.
  • vid kommunfullmäktige i oktober utses ny ersättare i utbildningsnämnden i stället för Elisabeth Öhman.

Motioner och interpellationer:

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • bifalla Erik Arvidssons (SD) motion och fortsätta knyta kontakter med en ort i Ukraina.
  • Per Lublin ÖP:s motion om en busshållplats vid Hälsocentralen anses besvarad då åtgärder vidtas i pågående dialog och planering med Kalmar Länstrafik.
  • Per Lublin ÖP:s motion om kommunala trygghetsboenden anses besvarad. Borgholms kommun har under 2022 bildat ett fastighetsbolag, Borgholmshem AB, som är den aktör som kan, och ska, bedriva kommersiell uthyrning av lägenheter. Kommunala trygghetsboenden kommer därför i den mån de tillskapas att hanteras av Borgholmshem.
  • avslå Per Lublin ÖP:s motion om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad.
  • avslå Per Lublin ÖP:s motion om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund. Som en direkt följd av pandemin hölls sammanträden digitalt och medförde problematik för allmänheten att ställa frågor under allmänhetens frågestund. Detta är i dagsläget inte något problem då formerna för sammanträden har återgått till normalläge.
  • Erik Arvidsson SD: s interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic om uthyrning av lokaler i Folkets hus får ställas och besvaras vid fullmäktige sammanträde i oktober.

Se sammanträdet textat här

Skip to content