Kontakta oss

Kommunfullmäktige 21 augusti

Publicerat
Den 21 augusti sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i stadshuset. Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Reviderad investeringsbudget för 2023

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna reviderad investeringsbudget för 2023 med justerad nivå från 107,1 miljoner kronor till 77,8 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i samband med Årsplan med budget 2023 samt plan 2024–2026 en investeringsbudget på 107,1 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-15 att godkänna överföring av investeringsmedel uppgående till 15,1 mkr från 2022 till 2023 och gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en ny investeringsbudget 2023 med en justerad investeringsnivå.

Ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll

Kommunfullmäktige beslutade att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll och att den justerade taxan ska tillämpas efter beslutet vunnit laga kraft. Sveriges Kommuner och Landsting har träffat nytt avtal med Skorstensfejarmästarnas Riksförbund om nytt sotningsindex för år 2023. Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförts till Räddningstjänsten Sydost, men taxor för verksamheten skall antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade

  • ​​Att godkänna överenskommelsen om upphävande av arrende av mark inom Tings Ene 1:14 i Borgholm.
  • ​Att godkänna försäljning av mark inom Tings ene 1:14 (tomt) till ett värde av 2 400 000 kronor. ​
  • ​​Att godkänna revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden.​
  • Att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll och att den justerade taxan ska tillämpas efter beslutet vunnit laga kraft.
  • ​​Att godkänna reviderad investeringsbudget 2023 med justerad nivå från 107,1 mkr
    till 77,8 mkr.​
  • Att godkänna Charlotte Håkansson van Luijns (M) avsägelse.
  • Att hos Länsstyrelsen i Kalmar län begära ny sammanräkning för Moderaterna i kommunfullmäktige för val av ny ledamot.
  • Att välja Ann-Louise Karlsson (M) för ersättaruppdrag i Överförmyndarnämnden.

Du kan se hela sammanträdet textat här

Skip to content