Kontakta oss

Kommunstyrelsen 19 december 2023

Publicerat

Kommunstyrelsen sammanträdde 19 december 2023 och här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades. Vill du se mötet i efterhand så hittar du det textat här: Webbsändningar – Borgholms kommun

Nytt projekt för att minska sjuktalen

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till HR-chefen att starta ett projekt utifrån Sveriges kommuner och regioners metodik ”Riskorienterat arbetssätt”, för att på ett strukturerat sätt analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron inom kommunens organisation är relativt sett hög, så insatser behöver göras för att personalen ska kunna hålla sig frisk och må bra på jobbet samt för att bättre kunna säkra bemanningen på lång sikt. Metodiken har givit ett gott resultat i jämförbara kommuner.

Budgetärenden

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

  • att godkänna tilläggsanslag 2023 för socialnämnden på 2 100 000 kronor.
  • att avslå tilläggsanslaget för utbildningsnämnden på 1 410 000 kronor, eftersom prognosen har förändrats sedan utbildningsnämnden beslutade om sitt äskande.
  • att öka budgetramen 2024 för utbildningsnämnden med 1,8 mkr avseende ökade kostnader för skolskjuts.

Aktieägartillskott Borgholmshem

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att överföra 8 500 000 kronor i aktieägartillskott till Borgholmshem AB. Borgholmshem AB bildades 2021-10-20. Bolaget var då tomt och i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi.

Ombyggnad av tennishallen

Kommunstyrelsen beslutade att anpassa det tidigare gymet i Tennishallen i Borgholm till träningslokal för den nybildade föreningen Borgholms Atletklubb samt att anvisa 100 000 kronor till en hinderbana.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun avser att delta i Kalmar länstrafiks gemensamma trafikupphandling. Trafikupphandlingen genomförs med flera geografiskt avgränsade områden så att även lokala aktörer ges förutsättningar att lämna anbud i upphandlingen.

Motioner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla följande motioner från Carl Malgerud (M):

”Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland” och ”Motion att snarast tydliggöra flyttplaner, tidsutsträckning och kostnader för flytt-, och organisation i samband med det nya boendet på Ekbacka.”

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå följande motioner från Erik Arvidsson (SD):

”Att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan” och ”Möjligheten till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet”.

E-förslag

Flera e-förslag behandlades också under sammanträdet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara e-förslaget ”Rådjursproblemet i Borgholms tätort”, samt att bifalla e-förslaget ”Fria busskort till samtliga gymnasieelever”.

Sponsoravtal Ölands Skördefest, Påskön Öland och Öland Spirar

Frågan om huvudsponsring av Ölands Skördefest, Påskön Öland och Ölands Spirar behandlades under sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett avtal som huvudsponsor som stipulerar att kommunen sponsrar med 150 000 kronor per år, plus moms, för åren 2024, 2025 och 2026.

Skip to content