Kontakta oss

Kommunstyrelsen 26 september

Publicerat 28 september 2023
Den 26 september sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa ett referat av de ärenden som beslutades.

Ifrågasatt anmälningsplikt inom hälso- och sjukvården

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande skrivelse till regeringen:

Regeringen och Sverigedemokraterna är nu klara med direktiven till den utredning som ska ta fram förslaget om en plikt för offentligt anställda att ange papperslösa.

I förslaget föreslås att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket då de kommer i kontakt med papperslösa i syfte att försvåra möjligheten att leva i landet utan tillstånd. I praktiken tvingar det exempelvis lärare och vårdpersonal till angiveri av medmänniskor, som redan är i en mycket utsatt situation. Utan förtroende för våra anställda inom skola och omsorg förvärras utanförskapet och de papperslösas livssituation blir ännu sämre.

Den verksamhet inom skola och socialtjänst som kommuner enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn. Barn omfattas av samma rättigheter till skola som de barn som är folkbokförda i Sverige. Barnkonventionen är tydlig – alla barn som befinner sig i Sverige, utan undantag, har rätt att gå i skolan.

Det säger även internationella konventioner, som Sverige som land har signerat. Tanken med att ge även papperslösa barn rätt till skolgång är att barnen inte ska straffas för att deras föräldrar är i ett land de inte har rätt att stanna i.

Formuleringarna i Tidö-avtalet har inverkan på kommuners verksamhet och kan, om de implementeras, innebära fara för liv och hälsa. Den föreslagna anmälningsplikten kan skapa risker om det leder till att barn inte vågar gå till skolan av rädsla för att bli anmälda. Anmälningsplikten är också i konflikt med viktiga yrkesetiska principer.

Med hänsyn till ovanstående uppmanar Borgholms kommun därför regeringen till undantag från anmälningsplikten för offentligt anställda som möter barn och vuxna.

Ungas livsvillkor 2023-2024

 

Handlingsplan för Ungas livsvillkor 2023-2024 antas. Handlingsplanen omfattar alla unga i Borgholms kommun mellan 12–18 år och deras vårdnadshavare. Aktiviteter som ska genomföras är bland annat att öka ungas delaktighet i det trygghetsskapande arbetet i kommunen genom att kartlägga ungas uppfattning om trygghet. Ungas delaktighet ska stärkas bland annat genom en digital plattform med nyheter och information för ungdomar i kommunen. Sidan ska ligga som en startsida på samtliga skoldatorer från årskurs 7. Här ska också finnas möjlighet för unga att skapa nyheter för unga. Enligt planen ska man också ta in ungas åsikter i kommunens utvecklingsarbete genom att anställa unga kommunutvecklare som feriepraktik.

Utveckling av Soldalen

 

Kommunstyrelsen beslutade 28 september att starta en utredning för framtida nyttjande av Soldalens byggnader och tomtytor och att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera Soldalens fastighet och starta arbete med en detaljplan för området.

Det finns ett behov av hyresrätter och bostadsrätter för äldre som vill byta boende samt att det på sikt behövs fler anvisade platser för trygghetsboenden och särskilt boenden för äldre. Det företag som får rätt att bygga trygghetsboende på Solberga 5:1 utses genom en markanvisningstävling.

Presentkort till nyfödda barn

 

Ett presentkort på 2 500 konor delas ut för alla nyfödda barn som är folkbokförda i vår kommun från och med 1 januari 2024. Presentkort kan lösas in i valfri butik i Borgholms kommun. Prognosen visar att barnantalet minskar i kommunen. Vi har genomfört marknadsföringsinsatser mot bland annat delårsboende och yngre barnfamiljer.

Kommunen har satsat på lekparker, aktivitetsparker och en skatepark, ny förskola i Gärdslösa och en ny skola i Löttorp har byggts.

Framåt kommer vi att rikta marknadsföringen mot att locka fler barnfamiljer till kommunen.

Genom detta bidrag vill kommunen visa sin uppskattning för nyfödda barn genom att dela ut presentkort på 2500 kronor

Tillköp av skoltrafik

 

Kalmar länstrafik har från och med hösten 2023 dragit in linje 107 och resenärer hänvisas till skollinje 537. Skollinjens tidtabell är planerad utifrån när skoldagen för barnen på låg- mellan- och högstadiet börjar. Detta medför att gymnasieelever som tidigare åkt med linje 107 inte hinner i tid till gymnasieskolan i Kalmar. Kommunstyrelsen beslutade med anledning av detta att köpa till en tidigare tur för skollinje 537 vilket möjliggör byte till linje 101 och ankomsttid Kalmar före det att gymnasieelevernas skoldag börjar.

Se sammanträdet textat här

Hoppa till innehåll