Kontakta oss

Kommunstyrelsen 30 januari 2024

Publicerat

30 januari sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och beslutades. Du kan även se en textad inspelning av sammanträdet här: Webbsändningar – Borgholms kommun Protokollet publiceras här när det är justerat: Kommunstyrelsens protokoll – Borgholms kommun

Ekonomiärenden

Kommunstyrelsen beslutade att verksamhetsplanen för 2024 revideras med fem miljoner kronor. Den antagna budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 2024 var på 176 miljoner kronor och minskas därmed till 171 miljoner kronor.

Taxor

Kommunstyrelsens föreslog kommunfullmäktige att fastställa taxor från miljö- och byggnadsnämnden, samt kostnaden för hemtjänsttimme.

Borgerliga begravningsofficianter

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun ska ha borgerliga begravningsofficanter. Dessa ska i sådant fall utses i kommunfullmäktige och arvoderas vid förrättning.

Motioner

Kommunstyrelsen behandlade två motioner. Dessa var:

  • Per Lublin – ”Om nytt kvartersnamn på kvarteret Ryssland”
  • Per Lublin – ”Om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet”

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå den förstnämnda motionen och anse den andra som besvarad.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Efter återremissen från kommunfullmäktige 2024-01-22 behandlades ärendet på nytt i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ölands Besöksnäring AB

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna det föreslagna ägardirektivet och att utse Staffan Larsson (C) som kommunens ägarombud. Vidare föreslog kommunstyrelsen fullmäktige att besluta att godkänna en reviderad bolagsordning för Ölands Besöksnäring AB.

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta Mönsterås kommun i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Skip to content