Kungörelsedelgivning – Äganderättsutredning berörande Egby 2:4 i Borgholms kommun.