Kontakta oss

Positivt årsbokslut för 2023

Publicerat

Årsbokslutet för 2023 hanterads av kommunfullmäktige i april. Årsbokslutet är positivt med ett resultatet på 15,8 miljoner kronor för kommunen och för koncernen på 9,3 miljoner kronor. Resultatet är därmed 3,5 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 12,3 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 85,2 miljoner kronor. Stora investeringar var bland annat färdigställandet av nya Åkerboskolan och Gärdslösa förskola, matsal och fritidshem.

Likviditeten

Likviditet är ett finansiellt mått som mäter kommunens förmåga att betala räkningar och andra utgifter, och som påverkar möjligheten att ta lån. Utgående saldo i december 2023 var 14,3 miljoner kronor.

Kommunalrådet har ordet

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic sammanfattar årsbokslutet i årsredovisningen såhär:

”Det har nu blivit dags att summera året 2023, ett intensivt och händelserikt år. Ovissheten kring världsläget med krig, inflation, ökade kostnader och stigande räntor har lett till inbromsningar av ekonomierna i Europa, i vårt land och i vår kommun. Vi har under de senaste åren stärkt vår ekonomi markant vilket ger oss bättre förutsättningar för att klara av de utmaningar vi står inför nu och framåt.

Precis som tidigare har det varit framgångar men det finns också förbättringsområden. Borgholms kommun visar återigen upp ett positivt ekonomiskt resultat med ett överskott på 15,8 mkr vilket motsvarar två procent av skatteintäkter/bidrag. Under året har kommunen fortsatt med omfattande investeringar, som landade på 85 mkr.

Vår nya Åkerboskola har färdigställts under året, en av kommunens största investeringar någonsin. Övriga investeringar som färdigställts under året är: en ny förskola med matsal och fritids i Gärdslösa, den permanenta badbryggan vid Klinta, byte av matta på konstgräsplanen, investeringar i laddinfrastruktur, polisgarage och GC-väg i Räpplinge. Dessutom har vi fortsatt med energieffektiviseringar på olika sätt som i sin tur leder till ökad hållbarhet.

Vi kan konstatera att vi får goda betyg för de kommunala verksamheterna i olika nationella kvalitetsmätningar. Enligt den senaste medborgarundersökningen är våra medborgare mycket nöjda med kommunen och rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit i mycket högre utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att vi återigen är den tryggaste kommunen i hela Sverige enligt Polisens trygghetsmätning. Våra satsningar ger resultat! Särskilt glädjande är att vi fortsätter med satsningar på våra kärnverksamheter med drygt 50 mkr utöver de tekniska ramarna.

Vi har fortsatt flytta fram våra positioner när det gäller företagsklimatet och nått den bästa placeringen på tolv år och nu ligger vi på 95:e plats i landet och tvåa i länet. Under 2023 har vi gjort 202 företagsbesök och vi fortsätter med det uppmärksammade SKAL-projektet, d v s samverkan mellan skolan och näringslivet. Det är oerhört viktigt att skapa förtroende för kommunen i alla kontakter med näringslivet och en grundpelare i detta är att kunna leverera snabba och professionella tjänster. Vi gläds åt de pågående externa byggprojekten i kommunen och extra glada är vi för det nya tillskottet av hyresrätter.

Arbetet med att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas blir allt viktigare då fler yrken inom välfärdssektorn är svårrekryterade bristyrken. Vår målsättning är att fortsätta med kontinuerliga och ständiga förbättringar av personalens arbetssituation och att vara ett föredöme som arbetsgivare. Bra arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling ska vara självklart. Bidraget för arbetsskor till vård- och omsorgspersonal samt förskolepersonal har utökats till 1 000 kr per år vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Vi har även ökat friskvårdsbidraget till 3 000 kr per år.

Ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga beståndsdelar för en attraktiv kommun och folkhälsan. Vi är stolta att kunna erbjuda avgiftsfri kulturskola och avgiftsfritt sommarbusskort till våra ungdomar, infört investeringsbidrag för våra föreningar och prioriterat satsningar på fritidsanläggningar och lekplatser under året.

Från kommunens sida har vi jobbat för att attrahera nya invånare men tyvärr har vi minskat i invånarantal under året. Ett annat område där det krävs särskilda insatser är det stigande sjuktalet i våra verksamheter.

Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framöver. Likvärdig och jämlik service ska erbjudas samtidigt som kommunen levererar ändamålsenlig och effektiv verksamhet i hela kommunen.

Vi vill framföra ett stort och innerligt tack från kommunstyrelsen till all personal i alla verksamheter för ett engagerat och väl genomfört arbete under ett tufft år. Det är bra – inte bara för att det ser bra ut i en årsredovisning, utan för att det betyder hög och bra service till dem som kommunen är till för, oss kommuninvånare.”

Här hittar du Årsredovisningen i sin helhet

Skip to content