Kontakta oss

Årsredovisning

Publicerat 07 maj 2021

I årsredovisningen redovisas Borgholms kommuns väsentliga händelser under året, till vilken kvalitet verksamheterna har bedrivits, liksom kommunens ekonomiska resultat och utveckling.

Årsredovisningen beskriver också om kommunen har haft en god ekonomisk hushållning under året. I samband med att budgeten fastställs beslutar kommunfullmäktige om mål som ska uppnås för verksamheten och för kommunens ekonomi. Om målen uppnås har kommunens resurser använts på rätt sätt och kommunen bedöms då ha haft en god ekonomisk hushållning.

Borgholms kommuns bokslut för 2022

Bokslutet för visar ett positivt resultat på 51,9 miljoner kronor. Resultatet är 40,1 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet 11,8 miljoner kronor. Samtliga nämnder och styrelser, förutom miljö- och byggnadsnämnden, uppvisar ett positivt resultat för 2022.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 137,6 miljoner kronor under 2022. Stora investeringar var bland annat nya Åkerboskolan och Gärdslösa skola.

Den som bor i Borgholms kommun betalar 33,44 kronor i skatt för varje intjänad hundralapp, varav 21,58 kronor går till kommunen. Av alla de pengar som kommer in till kommunen via skatt går den allra största delen till grunduppdragen: utbildning, vård och omsorg.

Likviditeten

(Ett finansiellt mått som mäter kommunens förmåga att betala räkningar och andra utgifter, och som påverkar möjligheten att ta lån). Utgående saldo för perioden är 31,0 miljoner kronor, vilket är en försämring av likviditeten med 28,0 miljoner kronor under året.

Du hittar redovisningen i sin helhet längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll