Kontakta oss

Årsredovisning

I årsredovisningen redovisas Borgholms kommuns väsentliga händelser under året, till vilken kvalitet verksamheterna har bedrivits, liksom kommunens ekonomiska resultat och utveckling.

Årsredovisningen beskriver också om kommunen har haft en god ekonomisk hushållning under året. I samband med att budgeten fastställs beslutar kommunfullmäktige om mål som ska uppnås för verksamheten och för kommunens ekonomi. Om målen uppnås har kommunens resurser använts på rätt sätt och kommunen bedöms då ha haft en god ekonomisk hushållning.

Borgholms kommuns bokslut för 2023

Årsbokslutet är positivt med ett resultatet på 15,8 miljoner kronor och för koncernen på 9,3 miljoner kronor. Resultatet är 3,5 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 12,3 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 85,2 miljoner kronor. Stora investeringar var bland annat färdigställandet av nya Åkerboskolan och Gärdslösa förskola, matsal och fritidshem.

Likviditeten

Likviditet är ett finansiellt mått som mäter kommunens förmåga att betala räkningar och andra utgifter, och som påverkar möjligheten att ta lån. Utgående saldo i december 2023 var 14,3 miljoner kronor.

Du hittar redovisningen i sin helhet här nedanför.

Skip to content