Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 18 mars 2024

Publicerat

I måndags 18 mars sammanträdde kommunfullmäktige i Stadshuset i Borgholms kommun. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Du kan se sammanträdet inspelat och textat här: Webbsändningar – Borgholms kommun

Och protokollet publiceras här efter att det justerats: Kommunfullmäktiges protokoll – Borgholms kommun

Besök från Ölands Besöksnäring AB och Borgholm Energi AB

Ölands Besöksnäring AB:s nytillträdda VD Johan Rustan, dess nominerade ordförande Hans Gerremo och Borgholm Energi AB:s nytillträdda VD Christian Wiström, besökte kommunfullmäktige för att introducera sig själva och upplysa om deras bakgrund och vision för arbetet framöver i respektive verksamhet.

Avgift för trygghetslarm

Ärendet återremitterades för att frågan om hur avgiftsbelagda larm bidrar till att sänka antalet larmtryckningar ska klargöras. Ärendet kommer att behandlas på nästkommande kommunfullmäktige.

E-förslag och motioner

Följandetvå e-förslag behandlades under sammanträdet: ”ordning och reda på P-O Amnérs väg” och ”busshållplats nära Hälsocentralen”. Det förstnämnda förslaget ska beaktas i pågående arbete med ny detaljplan för Gullvivan 8, medan en temporär lösning ska tas fram av gata/park. Det andra förslaget bifölls.

Motionen ”inför frågan om våld i nära relationer i medarbetarsamtalet” från Marwin Johansson (KD) behandlades under sammanträdet och bifölls. HR-chefen får i uppdrag att se över hur frågor om ”våld i nära relationer” på bästa sätt kan införlivas i medarbetarsamtalen.

Redovisning av medborgarförslag, e-förslag och motioner under beredning

Kommunstyrelsen redovisade de motioner och inkomna medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Fyllnadsval och tillkännagivande från Länsstyrelsens Kalmar län angående efterträdarval

Med anledning av två avsägningar från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har Länsstyrelsen Kalmar län gjort efterträdarval för dessa.

Borgerliga begravningsofficianter

Kommunfullmäktige beslutade att utse Joel Schäfer (S) till borgerlig begravningsofficiant. Två ytterligare begravningsofficianter utsågs på föregående sammanträde.

Partistöd

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige, då de har lämnat in godkända redovisningar.

Näringslivs- och tillväxtstrategi

Två strategier antogs av kommunfullmäktige. Dessa är näringslivs- och tillväxtstrategin, som syftar till att åstadkomma ett välmående och växande näringsliv samt fler attraktiva boendemiljöer i kommunen.

Revidering av hamnordning och upphävande av riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning

Kommunfullmäktige antog en ny, uppdaterad  hamnordning samt upphävde riktlinjerna för alkoholservering och folkölsförsäljning. Miljö- och byggnadsnämndens motsvarande riktlinje kan träda i kraft när kommunfullmäktige upphävt sin riktlinje.

Skip to content