Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 19 juni

Publicerat

Den 19 juni sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i stadshuset.  Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades. 

Budgetdebatt 

Kommunfullmäktige höll en debatt om budgeten för 2024 med plan för 2025–2027. 

Budget 2024 med plan för 2025–2027 

Kommunfullmäktige beslutade enligt budgetberedningens förslag på årsplan samt taxor för 2024. I årets förslag till årsplan med budget har kommunledningsförvaltningen inkluderat en riskbedömning som en del av kommunens arbete med internkontroll. Internkontrollen inriktas på risker som kommunen bör fokusera på under det kommande verksamhetsåret. Riskerna berör kompetensförsörjning, informationssäkerhet och förebyggande krishantering.  

Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutade att välja Eva Joelsson (V) till ledamot och Adam Söderberg (V) till ersättare i valberedningen. Stefan Wiberg (V) till ledamot och Eva Joelsson (V) till ersättare i valnämnden. Adam Söderberg (V) till ledamot och Martin Ottosson (V) till ersättare i utbildningsnämnden.  

Länsstyrelsen meddelar ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen beslutade att utse ny ledamot: Marie Konnberg (S) och nya ersättare för ledamot: Seham Hesso (S), Olle Hjertqvist (S) samt Andreas Persson (S) i kommunfullmäktige. 

E-förslag 

E-förslaget som handlar om problem med rådjur i Borgholms tätort lämnas över till kommunstyrelsen för beredning. 

Interpellation 

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) svarar på Rolf Edmarks (SD) interpellation om vindkraftsparken i Simpevarp i norra Kalmarsund.

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade: 

 • att godkänna tertialbokslutet för 2023. 
 • att skattesatsen 2024 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. 
 • Att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2024. 
 • att anta Årsplan med budget 2024 samt plan för år 2025–2027. 
 • att anta föreslagen investeringsram för år 2024 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2025–2028. 
 • att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten. 
 • att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella om budgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2023 till år 2024. 
 • att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2024 omsätta lån det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024. 
 • att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar. 
 • att borgensavgiften för affärsverksamhet uppgår till 0,41 procent år 2024. 
 • att borgensavgiften för allmännyttigt bostadsbolag uppgår till 0,4 procent år 2024. 
 • att borgensavgiften för återvinning och avfall samt vatten och avlopp uppgår till 0,0 procent år 2024. 
 • att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp. 
 • att godkänna revisionens förslag till budget för år 2024. 
 • att anta Internkontrollplan 2024 som del av Årsplan med budget 2024 med plan 2025–2027. 
 • att godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning 2022. 
 • att direktionen samt de enskilda ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet för år 2022. 
 • att godkänna Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning 2022. 
 • att styrelsen samt de enskilda ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet för år 2022. 
 • att anta reviderad resepolicy. 
 • att ersätta Reglemente – Klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med flyg (2018-05-21 § 115) med resepolicyn. 
 • att ersätta delegationsbeslut – upphandling av biobränsle flyg. 
 • att godkänna avtal om markupplåtelse för all framtid för förstärkning av stödmur. 
 • att häva köpet av Amfion 10 i enlighet med tilläggsavtal till köpeavtalet. 

Yttrande kring Simpevarp havsvindpark 

 • Kommunfullmäktige noterar yttrandet: ” Kommunen gör utifrån de förutsättningar som Cloudberry Offshore Wind AB presenterat i sitt samrådsmaterial ingen annan avvägning än de som tidigare gjorts i gällande översiktsplan och vindkraftsplan. Kommunens ställningstagande är därför att vi avstyrker nya vindkraftsetableringar på kommunen västra kuststräcka, både till havs och på land.”  till Cloudberry Offshore Wind AB för kännedom. 

Här kan du se en textad version av sändningen

 

 

 

 

 

Skip to content