Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 20 juni

Publicerat 22 juni 2022

På måndagen sammanträdde kommunfullmäktige, det var sista sammanträdet innan sommaruppehållet. Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Innan kommunfullmäktiges sammanträde samlades även kommunstyrelsen, för att bereda ärendet om Gärdslösa skola.

Årsplan med budget 2023

Årsplan med budget 2023 behandlades på mötet. Kommunfullmäktige beslutade att den antas i november istället för i juni 2022, som är brukligt. Anledningen är att det föreligger så många osäkerheter i SKR:s beräkningar av kommunernas kostnader och intäkter för 2023, delvis på grund av det osäkra världsläget. Efter sommaren beräknas mer pålitliga siffror kunna utgöra underlag för budget nästa år.

Gärdslösa skola

Kommunfullmäktige beslutade att anta tilläggsbudget för att skapa en modern och attraktiv skola i kommunens östra del. Projektet ser framför allt till Gärdslösa skola och förskola framtida lokaler. Projektet omfattar också markarbete för att skapa en tilltalande, säker och tillgänglighetsanpassad utemiljö.

Kommunfullmäktige beslutade igår att anta tilläggsbudget för innevarande år på 8,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige valde också att utöka investeringsbudget för 2023 för Gärdslösa skola med 5,6 miljoner kronor.

Beslutet möjliggör att kommunstyrelsen kan inleda fas två i projektet; vilket är att bygga en ny förskolebyggnad samt utföra markarbete på områdets norra del.

I tredje fasen kommer grundskolans nuvarande lokaler ses över och anpassas.

Tertialbokslut

Tertialbokslutet för 2022 godkändes av kommunfullmäktige:

  • Resultatet för kommunen är +29,5 miljoner kronor. (Årsprognos +52,6 miljoner kronor)
  • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +20,1 miljoner kronor. (Årsprognos +36,2 miljoner kronor)
  • Investeringar 24,2 miljoner kronor. (Årsprognos 97,0 miljoner kronor)
  • Likvida medel 38,7 miljoner kronor. (Årsprognos 44,0 miljoner kronor)

Nytt hyreshus i Löttorp

Kommunfullmäktige beslutade att överlåta fastigheten Ranstad 5:68 till Borgholmshem AB för 800 000 kronor. Borgholmshem AB uppdrogs att påbörja processen med nybyggnationen av hyreshus på fastigheten.

Interpellationer och motioner

Fyra interpellationssvar besvarades och sex stycken nya lämnades, som ska besvaras nästa gång. Två stycken fick inte ställas och kommer därmed inte att besvaras. En motion anmäldes.

Se hela sammanträdet

Du kan se  kommunfullmäktiges sammanträde i sin helhet och textat här.

Hoppa till innehåll