Kontakta oss

Referat från kommunfullmäktige 25 april

Publicerat

Kommunfullmäktige sammanträdde i måndags.

På allmänhetens frågestund ställdes frågor om Sandviks avsaltningsverk.

Två e-förslag behandlades (om skyddsjakt på kajor och sopkärl till allmänheten). I båda ärendena har kommunstyrelsen redan fattat beslut som är i linje med förslagsställarnas intentioner. E-förslagen ansågs därmed besvarade. Ett av ärendena presenterades av privatpersonen som lämnat e-förslaget.

Irina Söderberg, miljö- och byggchef presenterade verksamheten tillsammans med miljö- och byggnadsnämndens ordförande Joel Schäfer.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic och kommunchef Jens Odevall presenterade kommunstyrelsens verksamhet, aktuella frågor och projekt.

Interpellationer

Tre interpellationer besvarades och två nya ställdes, som ska besvaras vid nästa sammanträde.

De besvarade interpellationerna handlade om personalfrågor, skyddsrum och kommunens kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

De nya interpellationerna handlar om att döpa om ett kvarter i Borgholm till Ukraina och om att ansöka om en vänort i Ukraina.

Svar på revisorernas granskningar

Kommunfullmäktige tog emot kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av kommunens internkontroll samt socialnämndens svar på granskningen av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre.

Årsredovisning 2021

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning 2021 där det framgår att:

  • Resultatet för kommunen är +62,2 miljoner kronor och koncernen +109,3 miljoner kronor.
  • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +49,4 miljoner kronor.
  • Investeringar 73,0 miljoner kronor.
  • Likvida medel 59,0 miljoner kronor.

I årsredovisningen redovisas också nämndernas och kommunstyrelsens måluppfyllnad.

Revisorerna redogjorde för sin granskning och rekommenderade ansvarsfrihet.

Årsredovisningen godkändes därefter av kommunfullmäktige och samtliga nämnder fick ansvarsfrihet.

Tilläggsbudget Åkerboskolan

Eftersom bygget av nya Åkerboskolan går snabbare än den formella planen krävs att 9 797 000 kronor som redan finns i planerad budget för 2023 flyttas till i år.

Dessutom beslutade kommunfullmäktige att år 2022 anslå totalt 4 820 000 kronor enligt följande:

  • 3 600 000 kronor – För inventarier har 4 %-regeln tillämpats på entreprenadsumman.
  • 270 000 kronor – Avseende inredningsarkitekt
  • 250 000 kronor – Inköp av AV-media
  • 200 000 kronor – Komplettering av utrustning till slöjdsalar
  • 500 000 kronor – Till konst

Protokollet publiceras på hemsidan när det är justerat.

Sammanträdet går att se i sin helhet på Youtube.

Skip to content