Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsen 29 augusti

Publicerat
Den 29 augusti sammanträdde kommunstyrelsen i KS-rummet i stadshuset.  Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Information från verksamheten

Kommunchefen informerade bland annat om hur sommaren har varit i kommunen och det har över lag varit mycket folk. Man kan se en markant ökning av utländska besökare och mycket ungdomar. Det har förekommit en del skadegörelse och det togs beslut om att kalla in väktare. Klagomål och synpunkter på buller och hög ljudnivå har inkommit. Överfyllda ställplatser har lett till viss irritation. Kommunen har uppmärksammat att det behövs åtgärder på toaletter och liknande faciliteters betalningssystem med möjlighet att kunna betala med kort. Till nästa år behöver kommunen se över vissa områden där ytor har varit överfulla, till exempel parkeringen vid slottet och även kolla på en bättre gång- och cykelväg mellan Borgholm och slottet.

Inrättande av turismbolag

Förslaget är att Mörbylånga kommun och Borgholms kommun bildar ett gemensamt aktiebolag för turismverksamheten. Med anledning av att Ölands kommunalförbund står inför avveckling behöver Mörbylånga kommun och Borgholms kommun fatta beslut om framtida driftsformer för de verksamheter som idag organiseras inom förbundet, däribland turismverksamheten.

Ny organisationsform för IT-verksamheten

Förslaget är att Mörbylånga kommun och Borgholms kommun bildar en gemensam nämnd för IT-verksamheten. Med anledning av att Ölands kommunalförbund står inför avveckling behöver Mörbylånga kommun och Borgholms kommun fatta beslut om framtida driftsformer för de verksamheter som idag organiseras inom förbundet, däribland verksamheten för drift av IT.

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

– revidera kommunstyrelsens delegationsordning med tillägget att beslut om startbesked inför uppstart av investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften för hela projektet uppgår till minst 100 tkr och högst 2 000 tkr ska delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
– anta reviderade ramar för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden från 173 642 000 respektive 9 331 000 kronor till 174 142 000 respektive 8 831 000 kronor.
– anta reviderade ramar för socialförvaltningen och utbildningsnämnden, från 349 671 000 respektive 200 996 000 till 349 571 000 respektive 201 096 000 kronor.
– godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:134 för 8 500 000 kronor.
– revidera regler och riktlinjer för inköp, bokning och användning av kommunens fordon.
– behov av ytterligare fordon beslutas av respektive nämnd i stället för av nämnd och kommunstyrelse.
– avslå Rolf-Erik Edmarks (SD) yrkande att stoppa stödet till Ibn Rushd bildningsförbund med omedelbar verkan.
– ett nytt system för kommunal avfallsinsamling ska införas efter 31 oktober 2025.
– det nya insamlingssystemet ska vara ett kombinationssystem med tvåfackskärl och fyrfackskärl.
– beakta investeringsbudget och eventuella framtida finansieringsbehov.
– Mörbylånga kommun och Borgholms kommun bildar ett gemensamt aktiebolag för turismverksamheten.
– bolagets aktiekapital ska uppgå till 100 000 kronor (etthundratusen kronor).
– antalet aktier ska vara 100 stycken där kommunerna äger 50 stycken vardera.
– antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken med tre suppleanter.
– ordförande ska vara oberoende och inte väljas bland kommunernas ledamöter.
– till Borgholms kommuns ägarrepresentant väljs Ilko Corkovic.
– till firmatecknare väljs Ann Willsund, ersättare Jens Odevall.
– anta bolagsordning för det nya turismbolaget.
– utse nedanstående personer till interimstyrelseledamöter i turismbolaget från och med konstituerade bolagsstämma fram till dess att ny styrelse väljs. (Matilda Wärenfalk (S), Ilko Corkovic (S), Anna-Kajsa Arnesson (C), Staffan Larsson (C), Ulrik Brandén (M), Carl Malgerud (M)
– till ordförande i interimstyrelsen väljs Matilda Wärenfalk.
– utse nedanstående lekmannarevisorer i det nya turismbolaget för mandatperioden 2023-2026. (Jan-Olof Olsson (M), Eva Flyckt (S))
– Mörbylånga kommun och Borgholms kommun bildar en gemensam nämnd för IT-verksamhet.
– Borgholms kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden som ska ingå i Borgholms kommuns organisation.
– avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd antas.
– den gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2024.
– kommunens firmatecknare undertecknar avtalet.
– reglemente för Ölands IT-nämnd antas.
– reglementet gäller från och med den 1 januari 2024.
– anta kommunens Risk- och sårbarhetsanalys för 2023–2026.
– bifalla Erik Arvidssons (SD) motion och fortsätta knyta kontakter med en ort i Ukraina där förutsättningarna för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter gör en vänort intressant för båda parter.
e-förslaget (Samråd om förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok via Enerumsvägen) hanteras i och med den regelbundna dialog som förs med Kalmar länstrafik om busstrafiken i kommunen.
– motionen (om en busshållplats vid Hälsocentralen) anses besvarad genom att åtgärder vidtas i pågående dialog och planering med Kalmar Länstrafik.
– motionen (om kommunala trygghetsboenden) anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
– avslå motionen om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad () och lägga till handlingarna.
– avslå motionen (om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund) och lägga till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar att:

– uppmana socialnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden att fortsätta vidta erforderliga åtgärder för att få budget i balans.
– lägga budgetuppföljningen för juli till handlingarna.
– byta ut befintlig matta på konstgräsplan i Borgholm.
– montera led-armaturer i befintliga stolpar vid konstgräsplan i Borgholm.
– köpa in redskap för skötsel av konstgräsplan i Borgholm.
– undersöka möjligheten till åtgärder och upprustning av intilliggande tennisbanor med tillhörande belysning i samband med byte av konstgräsmatta och belysning.
– anta förslag på kommunens och polisens medborgarlöften för 2023–2024
– godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna.

Skip to content