Kontakta oss

Referat kommunfullmäktige 12 december

Publicerat

Förra måndagen, 12 december, sammanträdde kommunfullmäktige. På dagordningen stod bland annat revidering, fastställande och upphävande av arbetsordningar och reglementen för de kommunala nämnderna.

Ikväll, 19 december klockan 18, sammanträder kommunfullmäktige på nytt, för att utifrån de antagna arbetsordningarna och reglementena utse ledamöter till nämnderna.

Därutöver beslutades om:

En granskningsrapport gällande Förstudie Ölands kommunalförbund avhandlades.

PwC har fått i uppdrag att göra en förstudie angående beslut att lägga ner förbundet.

Taxor för vatten och avlopp samt återvinning och avfall för 2023 fastställdes.

Borgholmshem AB bildades 2021-10-20. Bolaget är tomt idag och är i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra kommunstyrelsen att överföra 10 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att anta tilläggsbudget om 1 103 000 kronor för pedagogiska åtgärder i form socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk förstärkning och lovskola under hela 2022.

En tilläggsbudget för kompensation för avgift för trygghetslarm till socialnämnden avslås, med hänvisning till prognostiserat resultat.

Budgetäskande för socialnämnden: äldreomsorgslyftet. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslag till tilläggsbudget för att täcka utbildningskostnaden, med hänvisning till prognostiserat resultat.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsförsäljning av Långlöt 14:3 för 260 000 kronor samt fastighetsförsäljning av Högsrum 5:35 för 530 000 kronor.

Enligt tidigare beslut ska bostäderna på Rödhaken 4 säljas till Borgholmshem AB, vilket kommunfullmäktige godkände.

Val genomfördes till diverse externa funktioner, bland annat Kalmarsunds överförmyndarnämnd, Sydarkivera, Räddningstjänsten Sydost, Kommunförbundet Kalmar län, ombud Energikontor Sydost.

Delårsbokslut för Ölands kommunalförbund godkändes och miljö- och byggnadsnämndens taxor 2023 räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Därutöver anmäldes en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vad som gäller kring arbetsrum till oppositionsråd och en till Borgholm Energis ordförande om gång-cykelvägar, som ska besvaras på nästa sammanträde.

Skip to content