Kontakta oss

Refererat kommunfullmäktige 23 januari

Publicerat

Igår, måndag 23 januari, sammanträdde kommunfullmäktige, för första gången under dagtid istället för kvällstid. Sammanträdet började klockan 15.00  istället för som tidigare, klockan 18:00. Fortsättningsvis hålls kommunfullmäktiges sammanträden klockan 14.00.

Först informerades om Magnussons minnesfond där kommunen väljer ledamöter samt om vilket uppdrag gode män har vid lantmäteriförrättningar har.

Ärenden som sedan behandlades gällde ett inkommet e-förslag om hundrastgård. Förslagsställaren har efterfrågat en hundrastgård i Mejeriviken. Detta finns redan i planerna för utvecklingen av Mejeriviken, så kommunfullmäktige tackar endast för förslaget.

Tre interpellationer ställdes, en till kommunstyrelsens ordförande om arbetsrum till oppositionsråd, en till Borgholm Energis ordförande om gång-cykelvägar mellan Borgholm och Kårehamn och. Den sista till kultur- och fritidsutskottets ordförande om beslutet att tilldela IBN Rushd studieförbund 43 605 kronor lämnades in och ska besvaras vid nästa sammanträde.

Förtroendevalda utsågs till Ölands kommunalförbund och till Kalmarsunds gymnasieförbund samt ombud till Kommunförbundet Kalmar län för mandatperioden 2022-2026.

Borgholms kommuns bullerpolicy har setts över och den reviderade versionen antogs. Revideringen består i att policyn förenklats och riktvärden för musikljud från verksamheter utomhus endast anges i ”Riktlinje för buller” istället för i båda dokumenten. Det gör att miljö- och byggnadsnämnden kan agera snabbare vid buller.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget om utökat verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i Ramsättra-Sörby-Lindbyområdet.

Delårsboksluten för Ölands kommunalförbund och för Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnades till kommunfullmäktige för kännedom.

Svaret på revisionsrapporten Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har överlämnats från kommunstyrelsen till revisorerna. Kommunfullmäktige tog del av svaret.

 

Skip to content