Kontakta oss

Satsningar för att lindra pandemins effekter

Publicerat

I somras genomförde vi en enkätundersökning om hur corona påverkat invånarna i Borgholms kommun. Nu har vi sammanställt svaren. Synpunkterna ligger till grund för vår handlingsplan med fortsatta prioriteringar och satsningar för att lindra effekterna av pandemin.

Enkäten, som publicerades på kommunens hemsida i början av sommaren, var öppen till och med sista augusti. Enkäten genomfördes även av elever i grundskolan under skoltid och personal inom äldreomsorgen hjälpte de omsorgstagare som ville delta, med att fylla i den.

Rapporter visade att många led av pandemins effekter, kände sig isolerade – att idrotts- och kulturutövande, skolgång och umgänge har påverkats. Vi ville med den här undersökningen ta reda på hur invånarna i vår kommun påverkats och vad vi som kommun kan göra.

”Enkäten riktade sig till skolelever från förskoleklass och hela den vuxna befolkningen i Borgholms kommun och den ger en bild av hur vi mår efter pandemin och vad som behöver göras”, säger Roland Hybelius, utbildningschef i Borgholms kommun som samordnar arbetet med undersökningen.

Merparten av de vuxna och äldre som svarat på enkäten efterfrågar att fritidsaktiviteter ska komma igång och att sociala mötesplatser ska öppna igen. Enligt undersökningen är det fler som vill engagera sig i föreningslivet, än som varit aktiva innan.

Majoriteten av de barn och elever som svarat uppger att de inte upplever så stor påverkan av pandemin. Men flera har saknat sociala aktiviteter och skolmiljön har påverkats bland annat av distansundervisning och nedstängda gruppverksamheter.

Glädjande är att många svarar att de fått en bättre relation med kompisar och familjen. Men flera svarar också att det psykiska måendet påverkats negativt och det är något som skolan och socialtjänsten nu jobbar med att fånga upp.

”Vi har gjort en handlingsplan för hur vi ska arbeta vidare för att lindra effekterna av pandemin, få igång aktiviteter och stötta föreningslivet. Våra föreningar spelar en stor och viktig roll inte minst nu under tillbakagången till en mer normal situation. Samarbetet mellan föreningslivet och kommunen är viktigt”, säger Roland Hybelius.

Satsningar i handlingsplanen är bland annat att fortsätta stötta föreningslivet. Vi ska även arrangera program och aktiviteter.

”Programverksamhet på biblioteken är redan igång, men ska utvecklas”, säger Roland Hybelius.

Vi ska även prioritera satsningar på cykel- och vandringsleder. På gång just nu är bland annat ett elljusspår i Borgholm och upprustning av lederna runt Hornsjön och mittlandsleden. Vi behöver även jobba för att motverka digitalt utanförskap. Biblioteken tittar på hur vi kan utveckla vår satsning på it-hjälp.

Sociala mötesplatser efterfrågades av många och våra träffpunkter för pensionärer i Löttorp och Borgholm har öppnat igen. Men vi ska även identifiera ytterligare lämpliga orter för träffpunktsverksamhet för äldre, med möjlighet att umgås och äta mat tillsammans.

Ytterligare en satsning har påbörjats med aktivitetssamordnare, de ska inspirera och motivera till aktivitet på vård-och omsorgsboenden.

I skolan samtalar vi klassvis utifrån frågeställningar framtagna från resultatet i enkäten. Här tas bland annat upp var man kan vända sig om man vill ha stöd.

”Undersökningen visar att kommunens åtgärder och planerade satsningar i stort stämmer överens med svaren i undersökningen. Det är viktigt att kommunen stöttar vårt rika föreningsliv för att få igång mötesplatser och aktiviteter efter en svår tid för oss alla”, säger kommunchef Jens Odevall.

”Stort tack till alla som tog sig tid att delta i undersökningen. Den är viktig för att vi ska veta att vi gör rätt saker i vårt fortsatta arbete”, säger Roland Hybelius.

Bild: Många var kreativa under pandemin och hittade sätt att mötas på ett smittsäkert sätt.

Skip to content