Kontakta oss

Detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning

Publicerat 28 september 2023

Borgholms kommun har tagit fram granskningshandlingar för detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2023-09-26 § 170 detaljplaneförslaget för granskning.

Granskningstiden pågår 2 oktober till 2 november 2023.

Handlingarna som tillhör detaljplanen finns tillgängliga under granskningstiden här på kommunens hemsida, i Stadshusets servicecenter och i bibliotek i Borgholm. Vi tar emot synpunkter på planförslaget under granskningstiden. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Under granskningen kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter.

Syftet med detaljplanen är att undersöka förutsättningarna att uppföra att en biogasanläggning inom del av fastigheten Knäppinge 10:1 mellan Alböke och Knäppinge by. Planen har också som syfte att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering.

Skip to content