Kontakta oss

Detaljplan för del av Knäppinge 10:1, biogasanläggning

Publicerat 26 januari 2023

Syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att undersöka förutsättningarna att uppföra att en biogasanläggning inom del av fastigheten Knäppinge 10:1 mellan Alböke och Knäppinge by. Planen har också som syfte att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering.

Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. En biogasanläggning är klassad som en miljöfarlig verksamhet varpå en process för miljötillstånd löper parallellt med processen för detaljplan.

För att minimera påverkan på landskapsbilden och de kulturhistoriska värdena i området reglerar planen färgsättning, totalhöjd och nockhöjd, största byggnadsarea samt att skyltar, vepor och ljusanordningar inte får uppföras. Vidare ska befintliga stenmurar, diken, träd och annan vegetation som omgärdar planområdet sparas för att ytterligare mildra den negativa påverkan på landskapsbilden och kulturvärdena. Tillfart till planområdet föreslås i väster med anslutning mot Alböke Bygata.

För att säkerställa omhändertagande och rening av dagvatten reglerar planen var fördröjningsytor (torrdamm och diken) för dagvatten ska anläggas inom planområdet.

Avståndet mellan byggnadsverk och befintliga stenmurar, diken och träd säkerställs med prickmark.

En biogasanläggning antas ge viss omgivningspåverkan med fler trafikrörelser och visst buller från trafik och verksamheten. Påverkan beräknas inte innebära att några gränsvärden för buller överskrids i omgivningarna.

Detaljplanen bedöms vara i linje med intentionerna i gällande översiktsplan ÖP2002 att Borgholms kommun har som mål att öka andelen lokalt producerad energi samt minska beroendet av fossila bränslen.

Bakom projektet att uppföra biogasanläggningen står företaget Falk Biogas AB som har bildats av lantbrukare på norra Öland som har gått samman för att bygga en biogasanläggning. Biogasen som produceras ska uppgraderas till flytande gas som kan ersätta fossila bränslen till fordon. Efter att biogasen utvunnits ur gödseln återstår en gödsel som lättare tas upp av växtlighet, vilket ger mindre näringsläckage till vattendrag och Östersjön samt har mindre kraftig lukt än stall- och flytgödsel.  Falk Biogas har beviljats stöd från klimatklivet för att uppföra biogasanläggningen.

Planen var våren 2023 ute på samråd. Därefter har planen bearbetats avseende dagvatten, kulturmiljö, buller, hälsa och säkerhet.

Vad händer nu?

Borgholms kommun har tagit fram granskningshandlingar för detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2023-09-26 § 170 detaljplaneförslaget för granskning.

Granskningstiden pågår 2 oktober till 2 november 2023

Handlingarna som tillhör detaljplanen finns tillgängliga under granskningstiden här på kommunens hemsida, i Stadshusets servicecenter och i bibliotek i Borgholm. Vi tar emot synpunkter på planförslaget under granskningstiden. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Under granskningen kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter och andra som har väsentligt intresse av förslaget, på nytt lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter skickas med e-post senast den 2 november 2023 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Knäppinge 10:1” i ämnesfältet och ange namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

De fastighetsägare som har medlemmar, arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera dessa om granskningen.

Hoppa till innehåll