Kontakta oss

Detaljplan för del av Knäppinge 10:1, biogasanläggning

Publicerat 26 januari 2023

Syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning för att producera biogas av djurgödsel från flera lantbruk inom kommunen.

Ansökan om planbesked inkom till kommunen 2022-10-11 och avser del av Knäppinge 10:1. Området där biogasanläggningen avses uppföras är beläget mellan Alböke och Knäppinge öster om väg 136. Området utgörs av jordbruksmark och omgärdas till stor del av stenmurar och lägre vegetation. Transporter till och från anläggningen ska ske på väg 136 och på två korta sträckor av Haglundavägen och Alböke bygata.

I bedömningen som gjordes vid handläggningen av planbeskedet konstaterades behov av flera utredningar utifrån risker kopplade till brandfarliga ämnen, buller, trafik, luktstörningar, kulturvärden samt krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Bakom projektet att uppföra biogasanläggningen står företaget Falk Biogas AB som har bildats av lantbrukare på norra Öland som har gått samman för att bygga en biogasanläggning. Biogasen som anläggningen ska producera ska uppgraderas till flytande gas som kan ersätta fossila bränslen till fordon. Efter att biogasen utvunnits ur gödseln återstår en gödsel som lättare tas upp av växtlighet, vilket ger mindre näringsläckage till vattendrag och Östersjön samt har mindre kraftig lukt än stall- och flytgödsel.  Falk Biogas har beviljats stöd från klimatklivet för att uppföra biogasanläggningen

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet är nu uppstartat. Utredningar och miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram parallellt med ett planförslag. När planförslaget finns framtaget kommer planen skickas ut på samråd.

Parallellt med detaljplaneprocessen löper miljötillståndprocess för biogasanläggningen som handläggs av Länsstyrelsen.

Hoppa till innehåll