Utskriftsdatum: 17 November 2018

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av elva ledamöter med ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt kommunens relationer till omvärlden.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen får enligt antaget reglemente ha öppna sammanträden. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt.

Läs mer i kommunstyrelsens reglemente under Mer information längst ner på sidan.

Ledamöter
1. Ilko Corkovic (S) ordförande
Telefon: 0485-880 20
E-post: ilko.corkovic@borgholm.se
2. Nina Andersson-Junkka (S)
3. Lars Ljung (S)
4. Staffan Larsson (C) 1:e vice ordförande
5. Ulrika Lindh (C)
6. Sara Kånåhols (V)
7. Carl Malgerud (M) 2:e vice ordförande
8. Marcel van Luijn (M)
9. Torbjörn Johansson (FÖL)
10. Annette Hemlin (FÖL)
11. Lars Lindqvist (SD)

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen.  KSAU lägger fram förslag till beslut i kommunstyrelsen. I sådana ärenden som delegerats till utskottet kan KSAU kan självt fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar även som krisledningsnämnd, trafiknämnd, budgetberedning, personalutskott och näringslivsutskott.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och två vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Staffan Larsson (C) samt  kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Carl Malgerud (M). Under tiden fram till 31 mars kommer platsen i arbetsutskottet innehas av Marcel van Luijn (M).

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereder de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen som rör kultur- och fritidsfrågor.

Kultur- och fritidsutskottet består av kommunstyrelseledamöterna – beslutas vid kommunstyrelsens sammanträde 30 oktober 2018.