Kontakta oss

Referat från kommunstyrelsen 25 oktober

Publicerat 27 oktober 2022

Det nyvalda kommunstyrelsen sammanträdde för första gången i tisdags.

Information från verksamheten

Kommunchef Jens Odevall redogjorde för aktuella frågor inom förvaltningarna.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen beslutade att utse ledamöter att ingå i arbetsutskottet, som även fungerar som personalutskott, budgetberedning, trafiknämnd, näringslivsutskott, pensionsmyndighet samt krisledningsnämnd.

Ilko Corkovic valdes till ordförande, Staffan Larsson till vice ordförande och Carl Malgerud till andre vice ordförande.

Till att ingå i fritidsutskott utsågs Kerstin Kyhlberg Engwall till ordförande och Sara Kånåhols och Marcel van Luijn till ledamöter.

Ilko Corkovic valdes som ombud för Kommuninvest och fler ombud valdes till Miljöfonden.

Budgetuppföljning september

  • Resultatet för kommunen är +61,3 miljoner kronor. (Årsprognos +59,8 miljoner kronor)
  • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +46,1 miljoner kronor. (Årsprognos +46,9 miljoner kronor)
  • Likvida medel 66,2 miljoner kronor. (Årsprognos 22,4 miljoner kronor)
  • Investeringar 65,9 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)

Delårsbokslut

Delårsbokslut överlämnades till kommunfullmäktige för att fastställas.

  • Resultatet för kommunen är +68,9 miljoner kronor. (Årsprognos +58,8 miljoner kronor)
  • Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +54,9 miljoner kronor. (Årsprognos +45,9 miljoner kronor)
  • Investeringar 64,7 miljoner kronor. (Årsprognos 127,2 miljoner kronor)
  • Likvida medel 76,5 miljoner kronor. (Årsprognos 21,2 miljoner kronor)

Årsplan med budget 2023

Kommunfullmäktige föreslås anta årsplan med budget inklusive taxor för 2023, på sitt sammanträde i november.

Styrmodell

Kommunfullmäktige föreslås att revidera styrmodellen för Borgholms kommun. Revideringen omfattar att upphävanden befintliga finanspolicyn, reglementet för intern kontroll samt attestreglementet.

Borgholmshem AB

Borgholmshem AB ansöker hos kommunfullmäktige om borgensåtagande för bolagets räkning med syfte att förvärva de bostadsfastigheter som Borgholms kommun och Borgholm Energi AB idag äger. Det är totalt nio fastigheter som ska förvärvas under åren 2022-2024 enligt plan samt en nybyggnation av ett hyreshus i Löttorp.

Kommunfullmäktige föreslås även ändra bolagsordningen för Borgholmshem för att justera revisorernas roll.

BEAB

Borgholm Energi AB ser ett lånebehov framöver då både investeringstakten och prisnivåerna ökar. Borgensutrymmet som ansöks om avser kvarvarande lånebehov utöver den fastställda borgen på 486 miljoner kronor samt det lånebehov och den investeringsbudget som finns i affärsplanen för 2023. Det nya borgensutrymmet blir därmed 646 miljoner kronor.

Den politiska organisationen

Efter ett val är det brukligt att se över och justera vilka nämnder och utskott som ska finnas. Den politiska organisationen föreslås förändras genom att miljö- och hållbarhetsutredningen avvecklas vid årsskiftet och att införa ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Extra föreningsbidrag

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 400 000 kronor ur kommunstyrelsens budget för ett extra föreningsbidrag till föreningar med föreningsägda samlingslokaler samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.

Kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att fördela medlen.

Kommunchefen uppdras att ordna en föreningsträff med energirådgivning.

Du kan se sammanträdet textat här:

Hoppa till innehåll