Kontakta oss

NäringslivsNytt juni 2023

Publicerat 08 juni 2023

Nu har senaste NäringslivsNytt kommit med information till våra företagare om vad som är på gång och nytt i kommunen. Läs om företagsklimatet, anmäl dig till partnerträffen, hur du ansöker till klimatklivet och samarbetet mellan skola och näringslivet, bland annat!

Läs hela numret här

Servicecenter stänger klockan 12 på måndag

Publicerat 02 juni 2023

På måndag stänger servicecenter klockan 12 eftersom det är dag innan röd dag.

Vi önskar alla ett härligt nationaldagsfirande!

Referat från kommunstyrelsen 23 maj

Publicerat 31 maj 2023

Den 23 maj sammanträdde kommunstyrelsen i tingssalen i stadshuset.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Information från verksamheten

Kommunchefen informerade bland annat om att IT-organisationen arbetar med att bilda en gemensam nämnd mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun med en gemensam IT-drift där Borgholm ska agera värdkommun. Han tog även upp att Turismorganisationen arbetar på att ta fram ett gemensamt helägt bolag. Här ska kommunen stå för basen och närings- och föreningslivet kan gå in med kompetens.

Resepolicy

Antagen resepolicy skrevs 2011 och är i behov av revidering då den kommunala verksamheten förändras och att mer ambitiösa mål gällande klimatpåverkan har antagits sedan dess. I och med en revidering av befintlig policy som bland annat bestod av två styrdokument får man ett dokument som tydligt visar vad som gäller.

Avtal om markupplåtelse

Samfälligheten Stenninge kom in med önskemål om markupplåtelseavtal i samband med bygglovsansökan om markfyllnad mot befintlig stödmur på kommunens fastighet Persnäs-Sandvik. ​Kommunstyrelsen​ ​föreslår kommunfullmäktige ​att godkänna avtal om markupplåtelse för all framtid för förstärkning av stödmur.​ ​

Kommunstyrelsens beslut

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
– anta revidering av resepolicyn.
– ersätta Reglemente – Klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med flyg (2018-05-21 § 115) med resepolicyn.
– ersätta Delegationsbeslut – upphandling av biobränsle flyg.
– godkänna tertialbokslut 2023.
– godkänna årsplanen med budget 2024 med plan för 2025-2027.
– godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning 2022.
– direktionen samt de enskilda ledamöterna för Ölands kommunalförbund kan beviljas ansvarsfrihet för år 2022.
– godkänna Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning 2022.
– styrelsen samt de enskilda ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet för år 2022.
– godkänna avtal med samfälligheten Stenninge om markupplåtelse för all framtid för förstärkning av stödmur.
– häva köpet av Amfion 10 i enlighet med tilläggsavtal till köpeavtalet.

 Beslutar att:

– inte bevilja Böda Byxelkrok fiskeriförenings anhållan om avgiftsbefrielse utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
– godkänna redovisning av delegationsbeslut och lägger den tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna.

Nationaldagsfirande

Publicerat 31 maj 2023

På tisdag 6 juni firas Sveriges Nationaldag.  I vår kommun firas dagen med bland annat musikunderhållning och högtidstal på Kaffetorpet Solliden, Ölands Museum Himmelsberga och Albökegården.

Tips på aktiviteter på Sveriges Nationaldag:

Kaffetorpet Solliden:

Klockan 14.30: Körsång med Chorus Mixtus och uppvisning med Ölands Allmogedansare.

Klockan 15.00: Programstart från scenen. Högtidstalare: Per-Jakob Wiberg. Musik, sång o dans: Kulturskolan i Borgholm. Utdelning av Borgholms kommuns kulturpris till Karin Fransson. Välkomstceremoni för våra nya svenska medborgare. Utdelning av Kulturskolans ungdomsstipendier.

Klockan 16.00 Avslutning

OBS! Ta med något att sitta på! Begränsat antal stolar på platsen! Arrangeras av Borgholms kommun, Ölands Kulturminnesförening och Solliden/Kaffetorpet.

Ölands museum Himmelsberga:

Klockan 12.00 Fanborg. Högtidstal av Gunnar Aldestam.. Utdelning av flaggor. Stipendieutdelning, Stipendium för unga konstnärer samt Tage Nilssons Stipendiefond vid Ölands Museum Himmelsberga delas ut. Musikunderhållning till kaffet, riksspeleman Lasse Svensson m.fl.

Arrangeras av Ölands Museum – Himmelsberga.

Albökegården:

Klockan 18.30, Alla är hjärtligt välkomna att komma och fira nationaldagen med oss. Vi hissar flaggan och hurrar för vårt Sverige. Talare Anita Bertilsson.. Medtag egen fikakorg.
Arrangeras av Alböke bygdegårdsförening.

Bild: från förra årets firande på Solliden.

Gratis busskort även i sommar

Publicerat 31 maj 2023

Borgholms kommun har beslutat att ge elever i årskurs sex till och med de som slutat tvåan på gymnasiet som är folkbokförda i kommunen gratis busskort även i sommar! Eleverna kommer att få en bussbiljett för fria resor i Kalmar län under hela sommarlovet.

Våra satsningar på sommarlovskort har varit en succé och använts flitigt. Det är femte året i rad som vi bjuder våra ungdomar på sommarkortet.
Sommarlovskortet ger eleverna möjligheten att utforska Öland och länet och upptäcka nya spännande platser men också ta sig till feriejobb och sommarjobb utan kostnad 17 juni till 20 augusti.. Biljetterna kommer att delas ut av respektive skola och du som går på gymnasiet får ditt busskort skickat hem till dig.

”Vi är stolta att nu i flera år ha erbjudit våra ungdomar sommarlovskort och det är fint att höra att det används så flitigt. Vi hoppas att sommarlovsbiljetterna kommer att bidra till en rolig och aktiv sommar för våra ungdomar”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Eldningsförbud

Publicerat 25 maj 2023

Från klockan 12.00 den 26 maj är det eldningsförbud i hela Kalmar län. Anledningen är att det nu är mycket torrt i skog och mark och risken för brand är mycket stor. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark tills vidare.

Däremot FÅR du:

• Grilla eller laga mat på iordningställda grillplatser. Du får också använda exempelvis Trangia eller andra friluftskök på platser och underlag där antändning inte kan ske

• Grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning.

Kom ihåg att den som eldar är den som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Tips! Grenar och ris kan lämnas till återvinningscentral.

Företagsklimatet i Borgholms kommun – bättre än någonsin!

Publicerat 24 maj 2023

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Borgholms kommun fortsätter att klättra i de årliga mätningarna och mäter nu 3,8 på en 6-gradig skala, där 1 är ”dåligt” och 6 är ”utmärkt” och över genomsnittet av alla kommuner i Sverige, som är 3,5.

I länet har Borgholms kommun klättrat till en andraplats, bara slagna av Mönsterås, som mäter 4,1.

”Det är glädjande att se att kommunens samlade insatser för att fortsätta förbättra företagsklimatet ger resultat”, säger näringslivsrådets ordförande Anneli Nilsson, tillika VD på Ölands Bank.

108 företag har svarat på enkäten och 77% av dem har haft kontakt med kommunen det senaste året. Frågorna Svenskt Näringsliv ställer i mätningen är till exempel ”Finns det personal med rätt kompetens att få tag på?”, ”Är det enkelt att få tag på någon hos kommunen?”, ”Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?”, ”Hur fungerar kommunens upphandling?”

”Kul att vi i år får vårt bästa omdöme hittills, särskilt glädjande är att vi förbättrar vårt resultat för femte året i rad. En stark trend” säger kommunchefen Jens Odevall.

”Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, näringslivsrådet och alla företagare. Idag firar vi, imorgon kavlar vi upp ärmarna och fortsätter vårt långsiktiga arbete, säger Ilko Corkovic.

Svenskt Näringslivs definierar företagsklimat som ”summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.”

Informationsmöte om planerad biogasanläggning i Alböke

Publicerat 23 maj 2023

Borgholms kommun bjuder in till möte i Stadshuset i Borgholm onsdag den 21 juni klockan 14:00 för att svara på frågor och diskutera synpunkter på planförslaget.

Förslaget till detaljplan för del av Knäppinge 10:1 ”Biogasanläggning” har varit ute för samråd från 2023-04-25 till och med 2023-05-16.

Under samrådstiden har sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kunnat lämna synpunkter på förslaget. Ett flertal yttranden har inkommit från berörda sakägare och myndigheter med flera.

Läs mer om detaljplanen här

Referat från kommunfullmäktige 15 maj

Publicerat 19 maj 2023

Allmänpolitisk debatt

Kommunfullmäktige höll årets första allmänpolitiska debatt med temat hållbar utveckling i Borgholms kommun.

Ekologisk hållbarhetsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade att anta strategin som ersätter ett antal styrdokument som är relevanta för miljö- och hållbarhet. ​Den ekologiska hållbarhetsstrategin förtydligar och stärker kommunens arbete med detta.​

Fyllnadsval

Kommunfullmäktige beslutade att välja Erol Morina (S) som ersättare till socialnämnden, Eva-Lena Israelsson (S) som ledamot och ordförande i valberedningen samt Rami Alarouda (S) som ersättare i utbildningsnämnden.

Interpellation och motioner

Det lämnades in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Ilko Corkovic (S) om den planerade och nu projekterade vindkraftsparken i Simpevarp i norra Kalmarsund.  Det lämnades även in två motioner från Erik Arvidsson (SD) till kommunfullmäktige. Den ena handlar om att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan och den andra om möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet.

Du kan se en textad version av sammanträdet här

Delta på skräpplockardagarna

Publicerat 17 maj 2023

Anmäl dig och gör en insats för miljön!

Det går bra att anmäla sig när som helst fram till sista maj och gå ut och plocka skräp under våren!

Fredag 26 maj har du möjlighet att hämta en skräpplockarpåse på Torget för att plocka skräp och du kan även lämna insamlat skräp (brännbart, glas, plast, papper och metall). Mellan klockan 12 och 15 bjuder vi på kaffe eller saft och bulle till alla som lämnar skräp.

Anmäl ditt lag här!

Borgholms kommun deltar varje år i Håll Sverige Rent och skräpplockardagarna.

Det går också bra att hämta påse och handskar på Stadshuset och på kommunens bibliotek, under hela året, för att plocka skräp!

Läs mer om skräpplockardagarna här

Hoppa till innehåll