Kontakta oss

Kommunstyrelsen 26 september

Publicerat 28 september 2023
Den 26 september sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa ett referat av de ärenden som beslutades.

Ifrågasatt anmälningsplikt inom hälso- och sjukvården

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande skrivelse till regeringen:

Regeringen och Sverigedemokraterna är nu klara med direktiven till den utredning som ska ta fram förslaget om en plikt för offentligt anställda att ange papperslösa.

I förslaget föreslås att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket då de kommer i kontakt med papperslösa i syfte att försvåra möjligheten att leva i landet utan tillstånd. I praktiken tvingar det exempelvis lärare och vårdpersonal till angiveri av medmänniskor, som redan är i en mycket utsatt situation. Utan förtroende för våra anställda inom skola och omsorg förvärras utanförskapet och de papperslösas livssituation blir ännu sämre.

Den verksamhet inom skola och socialtjänst som kommuner enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn. Barn omfattas av samma rättigheter till skola som de barn som är folkbokförda i Sverige. Barnkonventionen är tydlig – alla barn som befinner sig i Sverige, utan undantag, har rätt att gå i skolan.

Det säger även internationella konventioner, som Sverige som land har signerat. Tanken med att ge även papperslösa barn rätt till skolgång är att barnen inte ska straffas för att deras föräldrar är i ett land de inte har rätt att stanna i.

Formuleringarna i Tidö-avtalet har inverkan på kommuners verksamhet och kan, om de implementeras, innebära fara för liv och hälsa. Den föreslagna anmälningsplikten kan skapa risker om det leder till att barn inte vågar gå till skolan av rädsla för att bli anmälda. Anmälningsplikten är också i konflikt med viktiga yrkesetiska principer.

Med hänsyn till ovanstående uppmanar Borgholms kommun därför regeringen till undantag från anmälningsplikten för offentligt anställda som möter barn och vuxna.

Ungas livsvillkor 2023-2024

 

Handlingsplan för Ungas livsvillkor 2023-2024 antas. Handlingsplanen omfattar alla unga i Borgholms kommun mellan 12–18 år och deras vårdnadshavare. Aktiviteter som ska genomföras är bland annat att öka ungas delaktighet i det trygghetsskapande arbetet i kommunen genom att kartlägga ungas uppfattning om trygghet. Ungas delaktighet ska stärkas bland annat genom en digital plattform med nyheter och information för ungdomar i kommunen. Sidan ska ligga som en startsida på samtliga skoldatorer från årskurs 7. Här ska också finnas möjlighet för unga att skapa nyheter för unga. Enligt planen ska man också ta in ungas åsikter i kommunens utvecklingsarbete genom att anställa unga kommunutvecklare som feriepraktik.

Utveckling av Soldalen

 

Kommunstyrelsen beslutade 28 september att starta en utredning för framtida nyttjande av Soldalens byggnader och tomtytor och att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att inkludera Soldalens fastighet och starta arbete med en detaljplan för området.

Det finns ett behov av hyresrätter och bostadsrätter för äldre som vill byta boende samt att det på sikt behövs fler anvisade platser för trygghetsboenden och särskilt boenden för äldre. Det företag som får rätt att bygga trygghetsboende på Solberga 5:1 utses genom en markanvisningstävling.

Presentkort till nyfödda barn

 

Ett presentkort på 2 500 konor delas ut för alla nyfödda barn som är folkbokförda i vår kommun från och med 1 januari 2024. Presentkort kan lösas in i valfri butik i Borgholms kommun. Prognosen visar att barnantalet minskar i kommunen. Vi har genomfört marknadsföringsinsatser mot bland annat delårsboende och yngre barnfamiljer.

Kommunen har satsat på lekparker, aktivitetsparker och en skatepark, ny förskola i Gärdslösa och en ny skola i Löttorp har byggts.

Framåt kommer vi att rikta marknadsföringen mot att locka fler barnfamiljer till kommunen.

Genom detta bidrag vill kommunen visa sin uppskattning för nyfödda barn genom att dela ut presentkort på 2500 kronor

Tillköp av skoltrafik

 

Kalmar länstrafik har från och med hösten 2023 dragit in linje 107 och resenärer hänvisas till skollinje 537. Skollinjens tidtabell är planerad utifrån när skoldagen för barnen på låg- mellan- och högstadiet börjar. Detta medför att gymnasieelever som tidigare åkt med linje 107 inte hinner i tid till gymnasieskolan i Kalmar. Kommunstyrelsen beslutade med anledning av detta att köpa till en tidigare tur för skollinje 537 vilket möjliggör byte till linje 101 och ankomsttid Kalmar före det att gymnasieelevernas skoldag börjar.

Se sammanträdet textat här

Ölands skördefest är igång

Publicerat 28 september 2023

Ölands Skördefest pågår mellan 27 september och 1 oktober 2023.

Det är en folkfest för alla och det bjuds på en mängd aktiviteter från norr till söder. En final på odlingsåret och ett smörgåsbord med konst och kultur! Öland öppnar upp sitt skafferi och konstnärerna sina ateljéer. Marschaller och pumpan på halmbal leder dig längs vägen.

Detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning

Publicerat 28 september 2023

Borgholms kommun har tagit fram granskningshandlingar för detaljplan för del av Knäppinge 10:1 Biogasanläggning. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2023-09-26 § 170 detaljplaneförslaget för granskning.

Granskningstiden pågår 2 oktober till 2 november 2023.

Handlingarna som tillhör detaljplanen finns tillgängliga under granskningstiden här på kommunens hemsida, i Stadshusets servicecenter och i bibliotek i Borgholm. Vi tar emot synpunkter på planförslaget under granskningstiden. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Under granskningen kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter.

Syftet med detaljplanen är att undersöka förutsättningarna att uppföra att en biogasanläggning inom del av fastigheten Knäppinge 10:1 mellan Alböke och Knäppinge by. Planen har också som syfte att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering.

Satsning för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Publicerat 27 september 2023

Tillsammans med Region Kalmar län gör vi nu en satsning för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

Vår äldrelots Eva Sjökvist, och Monika Sellden, distriktssköterska på Hälsocentralen besöker personer som är 80 år och äldre i ensamhushåll och som inte har hjälp från hemtjänst. Målet är att fånga upp personer som upplever ofrivillig ensamhet och  lotsa dem till till aktiviteter med möjlighet till umgänge och sällskap.

Med projektet, som finansieras av ett stadsbidrag, skapar vi oss även en bild av vilka aktiviteter som saknas i kommunen och fångar upp annan ohälsa som vi kan upptäcka vid våra besök både av fysisk och psykisk karaktär för att ge rätt stöd och hjälp.

Ensamhet påverkar den psykiska och fysiska hälsan samt livskvaliteten negativt. Ofrivillig ensamhet skapar också ett större behov av hälso- och sjukvård och omsorg och kan bidra till hälsoproblem.

Våra besök tar  ungefär en timme och vi kommer att besöka så många vi hinner innan årsskiftet i hela Borgholms kommun. Alla som blir aktuella för ett besök får ett brev per post innan Monika Sellden ringer och bokar in en tid.

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta vår äldrelots Eva Sjökvist på telefon: 0485-88036 eller Skicka e-post. 

På bilden tar Ingrid Nilsson emot besök av Eva Sjökvist och Monika Sellden som förutom att ge tips på aktiviteter även ser hur det är med hälsan och tar bland annat ett blodtryck. 

 

 

Klart med presentkort till nyfödda

Publicerat 26 september 2023

Kommunstyrelsen har idag tagit beslut om att ett presentkort på 2500 kronor ska delas ut till alla nyfödda under år 2024. Presentkortet kan lösas in i valfri butik i Borgholms kommun och satsningen är ett led i vårt arbete för att locka fler barnfamiljer till kommunen. Vi gör samtidigt flera satsningar på lekparker, skatepark, aktivitetsparker och en ny förskola i Gärdslösa samt ny skola i Löttorp har byggts. Det byggs och planläggs även för nya bostadsområden för barnfamiljer.

Presentkorten ska delas ut till alla nyfödda som är folkbokförda i vår kommun från 1 januari 2024 och vi hoppas att det ska uppskattas av våra barnfamiljer och allra yngsta medborgare.

Beredskapsveckan är i gång

Publicerat 25 september 2023

Kommunfullmäktige 18 september

Publicerat 22 september 2023

Den 18 september sammanträdde kommunfullmäktige i tingssalen i Stadshuset.

Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Allmänhetens frågestund

Barbro Adolfsson från Byxelkrok ställde en fråga om avsaknad av kollektivtrafik mellan Byxelkrok och Kalmar. Behovet är stort särskilt på helger då gymnasieungdomar och fritidshusägare vill åka kollektivt från Kalmar. Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yttrade sig i ärendet och förslaget kommer lyftas i dialogerna med Kalmar länstrafik.

E-förslag

Två e-förslag behandlades på sammanträdet. Det ena med rubriken ”Renodla undersköterskans arbetsuppgifter”. Förslaget innebär bland annat att undersköterskans arbetsuppgifter renodlas till omvårdnadsuppdraget. Kommunfullmäktige beslutade att lämna e-förslaget till socialnämnden för ställningstagande och beslut.

Det andra förslaget efterfrågar förbättrad kollektivtrafik Böda Byxelkrok via Enerumsvägen.

E- förslaget hanteras i dialog med Kalmar länstrafik om busstrafiken i kommunen och skickas till Kalmar länstrafik med begäran om skriftligt svar.

Insamlingssystem i Borgholms kommun

Ett nytt system för kommunal avfallsinsamling ska införas hösten 2025. Det nya insamlingssystemet ska vara ett kombinationssystem med tvåfackskärl och fyrfackskärl.

Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026

Säkerhetssamordnare Magnus Areskog redogjorde för den uppdaterade risk- och sårbarhetsanalysen för åren 2023–2026.

Samtliga kommuner ska enligt lag året efter allmänna val göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Analysen omfattar i huvudsak extraordinära händelser som kan uppkomma i fredstid på grund av olyckor eller kriminella handlingar. Även höjd beredskap efter beslut av regeringen ingår numer i RSA. Den uppdaterade risk- och sårbarhetsanalysen antogs vid sammanträdet och ska skickas till Länsstyrelsen.

Val av nämndemän

Linda Hedlund, Lisbeth Jonasson, Nina Andersson-Junkka, Kjell Jakobsson och Magdalena Widell valdes till nämndemän för Borgholms kommun.

Årsplan med budget 2023: Förändring av ramar

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ramar för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt för socialförvaltningen och utbildningsnämnden. Det här med anledning av flytt av tjänster och för att finansiera bidrag för arbetsskor även inom utbildningsförvaltningen.

Försäljning av fastigheten Högsrum 5:134 till Borgholmshem

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsförsäljning av Högsrum 5:134 för 8 500 000 kronor.

Inrättande av turismbolag

Borgholm och Mörbylånga kommun ska bilda ett gemensamt aktiebolag för turismverksamheten, som ersätter Ölands kommunalförbund. En bolagsordning för turismbolaget antogs och interimstyrelse samt lekmannarevisorer valdes.

Ny organisationsform för IT-verksamheten

Borgholm och Mörbylånga kommun ska bilda en gemensam nämnd för IT-verksamheten som träder i kraft 1 januari 2024. Borgholms kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden som ska ingå i Borgholms kommuns organisation. Avtal och reglemente antogs.

Avsägelser och val av ledamöter

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • godkänna avsägelsen från Sofie Gustafsson Fohlin som ledamot i utbildningsnämnden.
 • utse Elisabeth Öhman som ny ledamot i utbildningsnämnden.
 • vid kommunfullmäktige i oktober utses ny ersättare i utbildningsnämnden i stället för Elisabeth Öhman.

Motioner och interpellationer:

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • bifalla Erik Arvidssons (SD) motion och fortsätta knyta kontakter med en ort i Ukraina.
 • Per Lublin ÖP:s motion om en busshållplats vid Hälsocentralen anses besvarad då åtgärder vidtas i pågående dialog och planering med Kalmar Länstrafik.
 • Per Lublin ÖP:s motion om kommunala trygghetsboenden anses besvarad. Borgholms kommun har under 2022 bildat ett fastighetsbolag, Borgholmshem AB, som är den aktör som kan, och ska, bedriva kommersiell uthyrning av lägenheter. Kommunala trygghetsboenden kommer därför i den mån de tillskapas att hanteras av Borgholmshem.
 • avslå Per Lublin ÖP:s motion om en återgång till tidigare färdväg för bussarna genom Borgholm innerstad.
 • avslå Per Lublin ÖP:s motion om bättre tillgänglighet för allmänheten att kunna ställa frågor vid Allmänhetens frågestund. Som en direkt följd av pandemin hölls sammanträden digitalt och medförde problematik för allmänheten att ställa frågor under allmänhetens frågestund. Detta är i dagsläget inte något problem då formerna för sammanträden har återgått till normalläge.
 • Erik Arvidsson SD: s interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic om uthyrning av lokaler i Folkets hus får ställas och besvaras vid fullmäktige sammanträde i oktober.

Se sammanträdet textat här

Välkommen på invigning av våra nya lokaler i Gärdslösa

Publicerat 18 september 2023

Bygget av ny förskola, fritidshem och matsal är klart och det ska vi fira med en invigning måndag 25 september klockan 16-17.30. Alla hälsas välkomna!

Vi samlas på förskolans/fritids gård klockan 16:00 .

Invigningsprogram:

 • Välkomsttal av rektor.
 • Tal av utbildningsnämndens ordförande Jeanette Sandström.
 • Plantering av äppelträd.
 • Vi klipper bandet till våra nya lokaler.
 • Visning av lokalerna. Utställningar.
 • Fika finns i matsalen.
 • Årskurs 5-6 säljer grillkorv.

”Bygget har verkligen fört oss på skolan, fritids och förskolan närmare varandra. Nu ser vi fram emot att fira våra nya lokaler”, säger rektor Helena Johansson Stegert.

”Vi är stolta över den nya satsningen med förskola, matsal och fritidsgård men också en fantastisk utemiljö. Det här är en satsning för framtida tillväxt på östra sidan och vi möter trenden med inflyttning av barnfamiljer i området”, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta

På Gärdslösa skola finns idag en förskola med tre avdelningar. Fritidshem med två avdelningar, en i nya huset och en i den äldre förskolans del. I nya byggnaden finns matsal för förskoleklass till årskurs 6.

Bygget på nära tusen kvadratmeter har många klimatsamarta lösningar. Solcellsanläggningen på den nya delen är största hittills på kommunens fastigheter. Grön betong minskar klimatpåverkan och biokol har blandats ned i marken vilket kompenserar för utsläpp.

Bidrag för satsningar på möten mellan generationer

Publicerat 15 september 2023

Nu finns det möjlighet för ideella organisationer med verksamhet i Kalmar län att söka bidrag till särskilda satsningar med inriktningen ”Möten mellan generationer”.
Ansökningar kan lämnas in från den 15 september till den 15 november 2023 och avser insatser som ska genomföras under 2024.

Läs mer om bidraget här

Granskning av detaljplan Stora Rör

Publicerat 15 september 2023

Granskningstiden för handlingarna för detaljplan Stora Rör 2:1 m.fl. ”Östra Stora Rör”  pågår från 16 september till 16 oktober 2023.

Handlingarna som tillhör detaljplanen finns tillgängliga under granskningstiden på kommunens hemsida, i Stadshusets servicecenter och i Rälla bibliotek. Vi tar emot synpunkter på planförslaget under granskningstiden.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och handlingarna

Välkommen till granskningsmöte

Den 27 september klockan 15-18 har du möjlighet att prata om planförslaget med representanter från Borgholms kommun i Hamnmagasinet, Stora Rör.

Läs mer om detaljplanen i Stora Rör här

Hoppa till innehåll