Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på  www.borgholm.se/protokoll
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Justerade protokoll

Socialnämnden

2021-09-22

Paragrafer:

78-86

Start- och slutdatum:

2021-09-27 - 2021-10-22

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämnden

2021-09-29

Paragrafer:

87-101

Start- och slutdatum:

2021-10-05 - 2021-10-27

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetutskott

2021-10-05

Paragrafer:

197-205

Start- och slutdatum:

2021-10-20 - 2021-11-10

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2021-10-06

Paragrafer:

55-62

Start- och slutdatum:

2021-10-06 - 2021-10-29

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens arbetsutskott

2021-10-13

Paragrafer:

83-88

Start- och slutdatum:

2021-10-20 - 2021-11-12

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Detaljplaner på samråd och granskning

Underrättelse: Detaljplan för Stora Rör 2:1 med flera för granskning

2021-09-30

Start- och slutdatum:

2021-09-30 - 2021-10-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen