Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på  www.borgholm.se/protokoll
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Justerade protokoll

Kommunstyrelsen

2021-03-23

Paragrafer:

29-41

Start- och slutdatum:

2021-03-30 - 2021-04-21

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämnden

2021-03-24

Paragrafer:

20-29

Start- och slutdatum:

2021-03-31 - 2021-04-23

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Miljö- och byggnadsnämnden

2021-03-25

Paragrafer:

61-92

Start- och slutdatum:

2021-03-30 - 2021-04-23

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

2021-03-26

Paragrafer:

17-25

Start- och slutdatum:

2021-04-09 - 2021-05-05

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

2021-03-30

Paragrafer:

5-8

Start- och slutdatum:

2021-04-07 - 2021-04-29

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun

Socialnämndens arbetsutskott

2021-03-31

Paragrafer:

30

Start- och slutdatum:

2021-04-06 - 2021-04-30

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämnden

2021-03-31

Paragrafer:

31-45

Start- och slutdatum:

2021-04-07 - 2021-04-29

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

2021-04-08

Paragrafer:

68-88

Start- och slutdatum:

2021-04-14 - 2021-05-05

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

2021-04-19

Start- och slutdatum:

2021-04-09 - 2021-04-20

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Övriga kungörelser

Beslut Lindby 1.12 beviljat bygglov för torn och teknikbodar

Start- och slutdatum:

2021-04-01 - 2021-05-05

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kungörelse detaljplan för del av Halltorp 1:10, Hotellet. Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-08-26.

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2019-08-26 - 2021-08-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen