Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på  www.borgholm.se/protokoll
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelser finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Justerade protokoll

Socialnämndens arbetsutskott

2023-10-25

Paragrafer:

122-134

Start- och slutdatum:

2023-11-22 - 2023-12-18

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Kommunstyrelsens tekniska utskott

2023-11-09

Paragrafer:

51-56

Start- och slutdatum:

2023-11-22 - 2023-12-15

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2023-11-15

Paragrafer:

89-99

Start- och slutdatum:

2023-11-22 - 2023-12-14

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

2023-11-21

Paragrafer:

134–144

Start- och slutdatum:

2023-11-27 - 2023-12-18

Förvaringsplats:

Kommunledningskontoret

Övriga kungörelser

Kungörelse Klinta 5:46 Bygglov för nybyggnad av mast

Kungörelse,

2023-11-09

Start- och slutdatum:

2023-11-09 - 2023-12-06

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden