Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på under www.borgholm.se/protokoll
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Anslag/bevis

Hjälpmedelsnämnden

Sammanträde,

2019-05-22

Paragrafer:

21-22

Start- och slutdatum:

2019-06-05 - 2019-06-28

Förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun

Justerade protokoll

Samordningsförbundets arbetsutskott

2019-05-24

Paragrafer:

handlingen finns på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll

Start- och slutdatum:

2019-06-18 - 2019-07-10

Förvaringsplats:

Samordningsförbundets kontor Trädgårdsgatan 12, 92 35 Kalmar

Kommunstyrelsen

2019-05-28

Paragrafer:

84-104

Start- och slutdatum:

2019-06-05 - 2019-06-28

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämnden

2019-05-29

Paragrafer:

53-62

Start- och slutdatum:

2019-06-04 - 2019-07-01

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämnden

2019-05-29

Paragrafer:

51-60

Start- och slutdatum:

2019-06-11 - 2019-07-03

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutsktot

2019-06-03

Paragrafer:

135-146

Start- och slutdatum:

2019-06-10 - 2019-07-02

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Valnämnden

2019-06-03

Paragrafer:

27-29

Start- och slutdatum:

2019-06-14 - 2019-07-09

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-06-04

Paragrafer:

147-148

Start- och slutdatum:

2019-06-11 - 2019-07-03

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-06-05

Paragrafer:

80-91

Start- och slutdatum:

2019-06-05 - 2019-06-28

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsutskott

2019-06-05

Paragrafer:

56-71

Start- och slutdatum:

2019-06-07 - 2019-07-07

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-06-11

Paragrafer:

149-160

Start- och slutdatum:

2019-06-18 - 2019-07-11

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-06-12

Paragrafer:

92-98

Start- och slutdatum:

2019-06-12 - 2019-07-08

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens arbetsutskott

2019-06-12

Paragrafer:

48-55

Start- och slutdatum:

2019-06-18 - 2019-07-12

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2019-06-12

Paragrafer:

35-43

Start- och slutdatum:

2019-06-19 - 2019-07-11

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-06-24

Paragrafer:

99-101

Start- och slutdatum:

2019-06-24 - 2019-07-18

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Detaljplaner på samråd och granskning

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Start- och slutdatum:

2019-06-07 - 2019-06-26

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Övriga kungörelser

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av berg på fastigheterna Tomteby 1:4 m.fl. i Borgholms kommun

Kungörelse,

2019-06-14

Paragrafer:

Dnr 551-4325-18

Start- och slutdatum:

2019-06-22 - 2019-07-19

Förvaringsplats:

Servicecenter

Beslut om eldningsförbud 21 juni

Kungörelse,

2019-06-24

Start- och slutdatum:

2019-06-24 - 2019-09-30

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen