Anslagstavla

Det här är Borgholms kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en anslagstavla där  justerade protokoll från kommunens olika nämnder, tillkännagivande och andra kungörelser ska anslås. Du får också veta hur man överklagar ett kommunalt beslut.

Protokollen som är utlagda på kommunens  hemsida är justerade. Undertecknade protokoll finns hos respektive myndighet.

Under Anslag/Bevis finns anslagsbevis från protokoll där kommunen är representerat.
Under Justerade protokoll finns protokoll från kommunens nämnder  under överklagningstiden – 3 veckor från justeringsdatum. Därefter finns de på under www.borgholm.se/protokoll
Under Detaljplaner samråd och granskning finns information om aktuella planer och tid för yttranden.
Under Delegationsbeslut finns överklagningsbara delegationsbeslut  som inte hanteras i  nämndsprotokoll.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde finns kallelsen till nästa sammanträde med kommunfullmäktige.
Under Övriga kungörelse finns meddelanden som kommunen eller annan myndighet vill delge medborgarna.

De olika rubrikerna är synliga endast om det finns någon handling under.

Justerade protokoll

Kommunstyrelsen

2019-09-24

Paragrafer:

138-150

Start- och slutdatum:

2019-09-30 - 2019-10-23

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-09-25

Paragrafer:

160-189

Start- och slutdatum:

2019-10-02 - 2019-10-25

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

2019-09-25

Paragrafer:

82-92

Start- och slutdatum:

2019-10-08 - 2019-10-30

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Socialnämndens individutskott

2019-10-02

Paragrafer:

141

Start- och slutdatum:

2019-10-02 - 2019-10-28

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens individutskott

2019-10-03

Paragrafer:

142

Start- och slutdatum:

2019-10-03 - 2019-10-29

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Socialnämndens individutskott

2019-10-09

Paragrafer:

143-157

Start- och slutdatum:

2019-10-09 - 2019-11-04

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Utbildningsnämndens arbetsutskott

2019-10-09

Paragrafer:

58-67

Start- och slutdatum:

2019-10-15 - 2019-11-06

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Protokoll miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

2019-10-10

Paragrafer:

122-141

Start- och slutdatum:

2019-10-16 - 2019-11-09

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämndens individutskott

2019-10-15

Paragrafer:

158

Start- och slutdatum:

2019-10-15 - 2019-11-08

Förvaringsplats:

Socialkontoret i Borgholm

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

2019-10-21

Start- och slutdatum:

2019-10-10 - 2019-10-23

Förvaringsplats:

Kommunens anslagstavla samt biblioteken i Borgholm och Löttorp

Övriga kungörelser

Kungörelse detaljplan för del av Halltorp 1:10, Hotellet. Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-08-26.

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2019-08-26 - 2021-08-27

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kungörelse detaljplan Oden 8. Antagandebeslutet vann laga kraft 2018-07-25

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2018-07-25 - 2020-07-25

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen

Kungörelse ansökan om bygglov för uppförande av teletorn Böda-Torp 1:42

Kungörelse,

2019-10-11

Start- och slutdatum:

2019-10-12 - 2019-11-01

Förvaringsplats:

Miljö- och byggnadsnämnden