Kungörelse detaljplan Oden 8. Antagandebeslutet vann laga kraft 2018-07-25

Kungörelse detaljplan Oden 8. Antagandebeslutet vann laga kraft 2018-07-25

Kungörelse,

2019-09-06

Start- och slutdatum:

2018-07-25 - 2020-07-25

Förvaringsplats:

Kommunledningsförvaltningen