Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av berg på fastigheterna Tomteby 1:4 m.fl. i Borgholms kommun

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av berg på fastigheterna Tomteby 1:4 m.fl. i Borgholms kommun

Kungörelse,

2019-06-14

Paragrafer:

Dnr 551-4325-18

Start- och slutdatum:

2019-06-22 - 2019-07-19

Förvaringsplats:

Servicecenter