Kontakta oss

Anhörigträff vid demenssjukdom

Publicerat 14 maj 2024

Välkomna 14 maj på anhörigträff på Tullgatan 40, våning 3 klockan 13-16

Medverkar gör geriatriker Bertil Eriksson, demenssjuksköterskor från Region Kalmar och Borgholms kommun, biståndshandläggare, anhörigkonsult och arbetsterapeut

Vi bjuder på kaffe och kaka. Ingen föranmälan.

NäringslivsNytt maj 2024

Publicerat 13 maj 2024

NäringslivsNytt innehåller nyheter och information till dig som driver företag i vår kommun.

I majnumret kan du bland annat läsa om

  • Högsäsongen närmar sig – vad kan kommunen hjälpa till med?
  • Utbildning i ansvarsfull alkoholservering, AAS
  • Borgholm Energi planerar för extra glasåtervinning till sommaren
  • Arbetslivskriminalitet & ekonomisk brottslighet mot företag – hur kan du skydda dig?

Läs hela NäringslivsNytt här

Positivt årsbokslut för 2023

Publicerat 07 maj 2024

Årsbokslutet för 2023 hanterads av kommunfullmäktige i april. Årsbokslutet är positivt med ett resultatet på 15,8 miljoner kronor för kommunen och för koncernen på 9,3 miljoner kronor. Resultatet är därmed 3,5 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 12,3 miljoner kronor.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 85,2 miljoner kronor. Stora investeringar var bland annat färdigställandet av nya Åkerboskolan och Gärdslösa förskola, matsal och fritidshem.

Likviditeten

Likviditet är ett finansiellt mått som mäter kommunens förmåga att betala räkningar och andra utgifter, och som påverkar möjligheten att ta lån. Utgående saldo i december 2023 var 14,3 miljoner kronor.

Kommunalrådet har ordet

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic sammanfattar årsbokslutet i årsredovisningen såhär:

”Det har nu blivit dags att summera året 2023, ett intensivt och händelserikt år. Ovissheten kring världsläget med krig, inflation, ökade kostnader och stigande räntor har lett till inbromsningar av ekonomierna i Europa, i vårt land och i vår kommun. Vi har under de senaste åren stärkt vår ekonomi markant vilket ger oss bättre förutsättningar för att klara av de utmaningar vi står inför nu och framåt.

Precis som tidigare har det varit framgångar men det finns också förbättringsområden. Borgholms kommun visar återigen upp ett positivt ekonomiskt resultat med ett överskott på 15,8 mkr vilket motsvarar två procent av skatteintäkter/bidrag. Under året har kommunen fortsatt med omfattande investeringar, som landade på 85 mkr.

Vår nya Åkerboskola har färdigställts under året, en av kommunens största investeringar någonsin. Övriga investeringar som färdigställts under året är: en ny förskola med matsal och fritids i Gärdslösa, den permanenta badbryggan vid Klinta, byte av matta på konstgräsplanen, investeringar i laddinfrastruktur, polisgarage och GC-väg i Räpplinge. Dessutom har vi fortsatt med energieffektiviseringar på olika sätt som i sin tur leder till ökad hållbarhet.

Vi kan konstatera att vi får goda betyg för de kommunala verksamheterna i olika nationella kvalitetsmätningar. Enligt den senaste medborgarundersökningen är våra medborgare mycket nöjda med kommunen och rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit i mycket högre utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att vi återigen är den tryggaste kommunen i hela Sverige enligt Polisens trygghetsmätning. Våra satsningar ger resultat! Särskilt glädjande är att vi fortsätter med satsningar på våra kärnverksamheter med drygt 50 mkr utöver de tekniska ramarna.

Vi har fortsatt flytta fram våra positioner när det gäller företagsklimatet och nått den bästa placeringen på tolv år och nu ligger vi på 95:e plats i landet och tvåa i länet. Under 2023 har vi gjort 202 företagsbesök och vi fortsätter med det uppmärksammade SKAL-projektet, d v s samverkan mellan skolan och näringslivet. Det är oerhört viktigt att skapa förtroende för kommunen i alla kontakter med näringslivet och en grundpelare i detta är att kunna leverera snabba och professionella tjänster. Vi gläds åt de pågående externa byggprojekten i kommunen och extra glada är vi för det nya tillskottet av hyresrätter.

Arbetet med att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas blir allt viktigare då fler yrken inom välfärdssektorn är svårrekryterade bristyrken. Vår målsättning är att fortsätta med kontinuerliga och ständiga förbättringar av personalens arbetssituation och att vara ett föredöme som arbetsgivare. Bra arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling ska vara självklart. Bidraget för arbetsskor till vård- och omsorgspersonal samt förskolepersonal har utökats till 1 000 kr per år vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Vi har även ökat friskvårdsbidraget till 3 000 kr per år.

Ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga beståndsdelar för en attraktiv kommun och folkhälsan. Vi är stolta att kunna erbjuda avgiftsfri kulturskola och avgiftsfritt sommarbusskort till våra ungdomar, infört investeringsbidrag för våra föreningar och prioriterat satsningar på fritidsanläggningar och lekplatser under året.

Från kommunens sida har vi jobbat för att attrahera nya invånare men tyvärr har vi minskat i invånarantal under året. Ett annat område där det krävs särskilda insatser är det stigande sjuktalet i våra verksamheter.

Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framöver. Likvärdig och jämlik service ska erbjudas samtidigt som kommunen levererar ändamålsenlig och effektiv verksamhet i hela kommunen.

Vi vill framföra ett stort och innerligt tack från kommunstyrelsen till all personal i alla verksamheter för ett engagerat och väl genomfört arbete under ett tufft år. Det är bra – inte bara för att det ser bra ut i en årsredovisning, utan för att det betyder hög och bra service till dem som kommunen är till för, oss kommuninvånare.”

Här hittar du Årsredovisningen i sin helhet

Detaljplanearbete för Högsrum 5:29 har påbörjats

Publicerat 07 maj 2024

Detaljplanearbetet har nu inletts. Planområdet är beläget i Rälla, cirka 14 kilometer söder om Borgholm och cirka 200 meter väster om väg 136. Området utgörs av cirka 3,6 hektar naturmark bestående av framför allt tallskog.

Det goda läget med närhet till skola, butik, kommunikationer och annan service gör att området bedöms som attraktivt för bostadsbebyggelse.

Ett förslag till detaljplan arbetas fram under åren 2024-2026.

Läs mer om detaljplan för Högsrum 5:29 här

Elda trädgårdsavfall och majbrasa

Publicerat 18 april 2024

Det har kommit nya regler om eldning av trädgårdsavfall, men de påverkar i dagsläget inte möjligheten att anordna en valborgsmässoeld eller att elda trädgårdsavfall i sin egen trädgård i Borgholms kommun.

Borgholms kommun har inlett arbetet med att uppdatera de lokala föreskrifterna utifrån det nya regelverket, men har ännu inte landat i hur lagstiftningen ska tolkas, bland annat i frågan om att elda mindre mängd trädgårdsavfall från den egna tomten.

Läs mer om vad som gäller kring att elda i Borgholms kommun här

Läs mer om de nya reglerna här:

Naturvårdsverket: Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten

Ölandsgalan 20 april 2024

Publicerat 21 mars 2024

Galan är en fest där Ölands näringsliv hyllas och priser delas ut för att uppmärksamma framgångsrika företagare på vår ö.

Galan går av stapeln 20 april 2024 på Strand hotell.  Under festen underhåller musikalartisten Peter Johansson. Johan Petersson (känd från Bäst i Test, Café Bärs, bland annat) är kvällens värd. Skaffa din biljett till Ölands näringslivsgala här: Ölandsgalan 2024 – Tickster

Referat från kommunfullmäktige 18 mars 2024

Publicerat 21 mars 2024

I måndags 18 mars sammanträdde kommunfullmäktige i Stadshuset i Borgholms kommun. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Du kan se sammanträdet inspelat och textat här: Webbsändningar – Borgholms kommun

Och protokollet publiceras här efter att det justerats: Kommunfullmäktiges protokoll – Borgholms kommun

Besök från Ölands Besöksnäring AB och Borgholm Energi AB

Ölands Besöksnäring AB:s nytillträdda VD Johan Rustan, dess nominerade ordförande Hans Gerremo och Borgholm Energi AB:s nytillträdda VD Christian Wiström, besökte kommunfullmäktige för att introducera sig själva och upplysa om deras bakgrund och vision för arbetet framöver i respektive verksamhet.

Avgift för trygghetslarm

Ärendet återremitterades för att frågan om hur avgiftsbelagda larm bidrar till att sänka antalet larmtryckningar ska klargöras. Ärendet kommer att behandlas på nästkommande kommunfullmäktige.

E-förslag och motioner

Följandetvå e-förslag behandlades under sammanträdet: ”ordning och reda på P-O Amnérs väg” och ”busshållplats nära Hälsocentralen”. Det förstnämnda förslaget ska beaktas i pågående arbete med ny detaljplan för Gullvivan 8, medan en temporär lösning ska tas fram av gata/park. Det andra förslaget bifölls.

Motionen ”inför frågan om våld i nära relationer i medarbetarsamtalet” från Marwin Johansson (KD) behandlades under sammanträdet och bifölls. HR-chefen får i uppdrag att se över hur frågor om ”våld i nära relationer” på bästa sätt kan införlivas i medarbetarsamtalen.

Redovisning av medborgarförslag, e-förslag och motioner under beredning

Kommunstyrelsen redovisade de motioner och inkomna medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Fyllnadsval och tillkännagivande från Länsstyrelsens Kalmar län angående efterträdarval

Med anledning av två avsägningar från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har Länsstyrelsen Kalmar län gjort efterträdarval för dessa.

Borgerliga begravningsofficianter

Kommunfullmäktige beslutade att utse Joel Schäfer (S) till borgerlig begravningsofficiant. Två ytterligare begravningsofficianter utsågs på föregående sammanträde.

Partistöd

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna utbetalning av partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige, då de har lämnat in godkända redovisningar.

Näringslivs- och tillväxtstrategi

Två strategier antogs av kommunfullmäktige. Dessa är näringslivs- och tillväxtstrategin, som syftar till att åstadkomma ett välmående och växande näringsliv samt fler attraktiva boendemiljöer i kommunen.

Revidering av hamnordning och upphävande av riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning

Kommunfullmäktige antog en ny, uppdaterad  hamnordning samt upphävde riktlinjerna för alkoholservering och folkölsförsäljning. Miljö- och byggnadsnämndens motsvarande riktlinje kan träda i kraft när kommunfullmäktige upphävt sin riktlinje.

Var med på Skräpplockardagarna

Publicerat 07 mars 2024
Vill du delta dig på skräpplockardagarna är du välkommen att anmäla ett lag. Anmälan öppnar 1 mars och därefter kan du bege dig ut och plocka skräp när du vill under mars – maj. Vecka 20 anordnar vi skräpplockarvecka i Borgholms kommun med aktiviteter.

Skräpplockardagarna anordnas av Håll Sverige Rent och genomförs på många platser runtom i Sverige varje vår under mars-maj. I Borgholms kommun är många förskolor och skolor engagerade, men även allmänheten bjuds in att anmäla ett lag och ge sig ut och plocka skräp.

Referat från kommunfullmäktige 19 februari 2024

Publicerat 27 februari 2024

Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen 19 februari. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och beslutades.

Här publiceras protokollet när det justerats: Kommunfullmäktiges protokoll – Borgholms kommun Det är även möjligt att se en textad inspelning av sammanträdet, den hittar du här: Webbsändningar – Borgholms kommun

Valnämndens ordförande besökte kommunfullmäktige för att rapportera om nämndens arbete med inför EU-valet 9 juni.

Avsägelse inkom från Stefan Wiberg (V) och Kerstin Khylberg Engvall (S). Merparten av de avsagda uppdragen, men inte alla, tillsattes av respektive parti. Kvarstående uppdrag lämnas vakanta.

Länsstyrelsen Kalmar län meddelade ny ledamot och ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Rolf Edmark (SD) ställde en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens bidrag till Ibn Rushd.

Borgerliga begravningsofficianter

 

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska erbjuda Borgerliga begravningsofficianter. Ilko Corkovic (S) och Eva Wahlgren valdes som de två första begravningsofficianterna.

Ärendet ska även tas upp på nästkommande kommunfullmäktige och ytterligare officianter utses.

Taxor

 

Kommunfullmäktige beslutade om taxor för 2024 angående hemtjänsttimma och taxor relaterade till miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Taxorna gäller från och med 1 mars 2024.

Kommunfullmäktige beslutade om styrelseledamöter från näringslivet, till Ölands Besöksnäring AB:s styrelse, valde ägarombud, samt godkände det reviderade ägardirektivet.

Kommunfullmäktige godkände också den reviderade bolagsordningen som ändrar namnet från Destination Öland AB till Ölands Besöksnäring AB.

Ny medlem Kalmarsunds gymnasieförbund

 

Kommunfullmäktige antog Mönsterås kommun som förbundsmedlem med start 1 augusti 2024. Församlingen godkände också revideringen av Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsordningen för att kunna möjliggöra anslutningen.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

 

Ärendet var uppe till beslut återigen, efter föregående sammanträdes minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige beslutade att delta i den gemensamma trafikupphandlingen inom samtliga områden, med förbehållen att upphandlingen genomförs med flera geografiskt avgränsade områden och att kommunstyrelsen aktivt och kontinuerligt följer upp upphandlingsprocessen.

Motioner

 

Kommunfullmäktige beslutade om Per Lublins (ÖP) sista två motioner. Dessa är ”om nytt kvartersnamn på kvarteret Ryssland” och ”om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet”.

Den förstnämnda avslogs medan den andra besvarades.

Välkommen att följa kommunfullmäktige 19 februari klockan 14

Publicerat 19 februari 2024

Idag 19 februari klockan 14 sammanträder kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträder i Tingssalen i Stadshuset och är alltid öppet för allmänheten. För den som inte kan närvara, är det möjligt att se sammanträdet via livesändning.

Idag ska bland annat avsiktsförklaringen angående skolskjuts och trafikupphandling hanteras samt vissa nyval, motioner och ändringar och kompletteringar i taxor.

Du kan läsa kallelsen med tillhörande handlingar här.

Här finns länk till sammanträdets livesändning. 

Skip to content