Kontakta oss

Välkommen att följa kommunfullmäktige 19 februari klockan 14

Publicerat 19 februari 2024

Idag 19 februari klockan 14 sammanträder kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträder i Tingssalen i Stadshuset och är alltid öppet för allmänheten. För den som inte kan närvara, är det möjligt att se sammanträdet via livesändning.

Idag ska bland annat avsiktsförklaringen angående skolskjuts och trafikupphandling hanteras samt vissa nyval, motioner och ändringar och kompletteringar i taxor.

Du kan läsa kallelsen med tillhörande handlingar här.

Här finns länk till sammanträdets livesändning. 

NäringslivsNytt februari

Publicerat 09 februari 2024

I februarunumret av NäringslivsNytt kan du bland annat läsa om:

Välkommen på näringslivsfrukost

Tema brottsförebyggande åtgärder och trygghet, både inbrott eller nätsäkerhet

Tid och plats: Halltorps Gästgifveri, 14 februari klockan 07.30 – 09.00

Under frukosten får vi lyssna till Magnus Areskog, säkerhetssamordnare i Borgholms kommun, Sofia Eriksson, kommunpolis och Carl­-Johan Ekelund, ATEA, expert på nätsäkerhet.

Välkommen på lantbruksvernissage

Tid och plats:  Tingssalen, Stadshuset, Borgholm, 16 februari klockan 10-12

Femprenörsfrukost

Vår samarbetspartner ALMI bjuder in till frukostmöte

Tid: 08:45-10:00, frukost & mingel från kl. 08:15 för dem som hinner.
Plats: Varvsholmen, Bredbandet 1, lokal Inblicken, Kalmar

Dags att rekrytera?

Läs mer om hur du ska jobba med att hitta rätt personal här

Borgholm Energi bjuder in till möte för restaurangnäringen

Tema: det nya insamlingssystemet

Tid: 6 mars klockan 14:00-15:30. Plats: Tingssalen i Stadshuset, Borgholm.

Påminnelse – enkät om företagsklimatet har skickats ut!

Läs hela NäringslivsNytt här

Kommunstyrelsen 30 januari 2024

Publicerat 05 februari 2024

30 januari sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades och beslutades. Du kan även se en textad inspelning av sammanträdet här: Webbsändningar – Borgholms kommun Protokollet publiceras här när det är justerat: Kommunstyrelsens protokoll – Borgholms kommun

Ekonomiärenden

Kommunstyrelsen beslutade att verksamhetsplanen för 2024 revideras med fem miljoner kronor. Den antagna budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 2024 var på 176 miljoner kronor och minskas därmed till 171 miljoner kronor.

Taxor

Kommunstyrelsens föreslog kommunfullmäktige att fastställa taxor från miljö- och byggnadsnämnden, samt kostnaden för hemtjänsttimme.

Borgerliga begravningsofficianter

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun ska ha borgerliga begravningsofficanter. Dessa ska i sådant fall utses i kommunfullmäktige och arvoderas vid förrättning.

Motioner

Kommunstyrelsen behandlade två motioner. Dessa var:

 • Per Lublin – ”Om nytt kvartersnamn på kvarteret Ryssland”
 • Per Lublin – ”Om planering för kompletterande ny fast förbindelse över sundet”

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå den förstnämnda motionen och anse den andra som besvarad.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Efter återremissen från kommunfullmäktige 2024-01-22 behandlades ärendet på nytt i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ölands Besöksnäring AB

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna det föreslagna ägardirektivet och att utse Staffan Larsson (C) som kommunens ägarombud. Vidare föreslog kommunstyrelsen fullmäktige att besluta att godkänna en reviderad bolagsordning för Ölands Besöksnäring AB.

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta Mönsterås kommun i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Boka bastun på Kallbadhuset

Publicerat 31 januari 2024

Nu är det åter möjligt att direktboka bastun på Kallis. För att kunna nyttja din bastubokning behöver du lösa ett dagskort (samma dag som bastubokningen), eller ha ett årskort eller familjekort till Kallbadhuset. För att teckna årskort eller familjekort, kontakta oss.

Om bokningssystemet

I vårt bokningssystem kan du som privatperson, förening eller företag smidigt söka och boka lediga tider i Borgholms kommuns idrottsanläggningar samt ett antal andra lokaler. Du kan betala direkt vid bokningstillfället via Swish eller kort. Föreningsbokningar faktureras. Kostnaden för årskort och familjekort i Kallbadhuset faktureras.

Logga in

Har du ett konto i det gamla bokningssystemet eller har sökt föreningsbidrag finns dina uppgifter antagligen i systemet. Då behöver du ett aktiveringsmejl för att kunna logga in. Du får ett genom att mejla oss på fritid@borgholm.se

Du som är ny kan registrera dig och skapa ett konto genom att följa instruktionerna på inloggningssidan, som du når genom att klicka på ”logga in” uppe till höger på sidan.

Du kan se lediga tider eller söka i föreningsregistret utan att logga in.

Välkommen att boka och sporta med och hos oss!

Till bokningssystemet

Kommunfullmäktige 22 januari 2024

Publicerat 29 januari 2024

Måndag 22 januari sammanträdde Borgholms kommunfullmäktige. Här kan du läsa ett kort referat av vilka ärenden som behandlades och beslutades.

Du kan även se en textad inspelning av sammanträdet här.

Information från revisorerna

Kommunens revisorer har granskat kommunkoncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga planering. Deras sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del säkerställt en tillräckligt långsiktig finansiell och verksamhetsmässig planering i syfte att möta de utmaningar, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som kommunkoncernen står inför de kommande åren.

E-förslag

Två e-förslag har beretts och var uppe för beslut i kommunfullmäktige. Dessa är ”fria busskort till samtliga gymnasieelever” samt ”rådjursproblematiken i Borgholms tätort”.

Det förstnämnda e-förslaget bifölls och det andra besvarades.

Interpellationer

Rold Edmark (SD) anmälde en interpellation, ställd till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), till kommunfullmäktige 2024-02-19 angående bidrag till Ibn Rushd.

Under kommunfullmäktige ställde Marcel van Luijn (M) en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) gällande miljö- och hållbarhetsrådet.

Valärenden

Tre avsägelse inkom till kommunfullmäktige:

 1. Gia Thörnqvist (S) avsade sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg Marie-Helen Ståhl (S) till ny ledamot och Leif Nilsson (S) till ny ersättare.
 2. Lenamarie Wikström (M) avsade sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen och som andre vice ordförande i valberedningen. Ann-Louise Karlsson (M) utsågs till ny ersättare i kommunstyrelsen och Kristina Linåker (M) som ny andre vice ordförande i valberedningen.
 3. Stefan Fransson (M) avsade sig uppdragen som ersättare i styrelserna för Borgholm Energi AB och Borgholmshem AB.

Patrik Löfvin (M) från Mörbylånga kommun utsågs till vice ordförande i den gemensamma IT-nämnden för perioden 2024-01-01 till 2026-12-31.

Budgetfrågor

Budgetramen för utbildningsnämnden 2024 utökas med 1,8 mkr avseende ökade kostnader för skolskjuts, vilket finansieras från resultatet. Utbildningsnämnden uppmanas också att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans 2024.

Tilläggsanslag för utbildningsnämnden 2023 på 1,4 mkr avslogs, eftersom prognosen har förändrats sedan utbildningsnämnden lämnade sitt äskande till kommunfullmäktige.

Tilläggsbudget för socialnämnden 2023 på 2,1 mkr godkändes. Redovisningsprinciperna för statsbidrag 2023 har ändrats vilket påverkar möjligheten att hålla en budget i balans.

Aktieägartillskott till Borgholmshem

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att överföra 8, 5 mkr i aktieägartillskott till Borgholmshem AB. Borgholmshem AB bildades 2021-10-20, var då tomt och i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Kalmar länstrafik ska upphandla allmän kollektivtrafik, skolskjuts och serviceresor för en ny avtalsperiod och därmed behöver omfattningen på samverkan och samverkansavtalet mellan länets kommuner och Kalmar länstrafik justeras.

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att följande frågor ska utredas:

 • Vilka är Borgholms kommuns geografiska områden, där varje skola är ett
 • separat paket?
 • Vilket bränsle vill Borgholms kommun ska användas?
 • Vilka typ av fordon?
 • Krav på utformning av fordon?
 • Krav på lokalkännedom?
 • Hur vill Borgholms kommun att linjedragning och turtäthet ser ut?

Motioner

Motionerna ”Ta bort vegetariska dagen i skolan”, ”Möjlighet till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet”

Motionen ”Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland” avslogs delvis och besvarades delvis. Kommunchefen uppdrogs att ta initiativ till dialog med Ölands Besöksnäring AB och Mörbylångas kommun gällande framtida samarbetsformer och arbetssätt avseende utveckling av kulturarvet och kulturella anläggningar.

Motionen ”Om att snarast tydliggöra flyttplaner i samband med det nya boendet på Ekbacka” bifölls.

Ny anhörigkonsulent

Publicerat 26 januari 2024

Vi hälsar anhörigkonsulent Monika Bergman välkommen! Monika påbörjade sin tjänst 23 januari.

Anhöriga som vårdar och/eller stödjer en närstående gör en viktig betydelsefull insats, men det kan också innebära en fysisk och psykisk stor belastning. För att orka, kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. Stödet ska vara individuellt utformat då alla anhöriga inte har samma behov.

Anhörigkonsulenten erbjuder

 • Stöd och rådgivning
 • Enskilda samtal
 • Samtalsgrupper

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och journalför inga samtal.

Välkommen att kontakta Monika Bergman
Telefon: 0485-882 92
E-post: monika.bergman@borgholm.se

NäringslivsNytt januari 2024

Publicerat 10 januari 2024

I januaris nummer av NäringslivsNytt kan du bland annat läsa om:

 • Välkomna på drop in-frukost.
 • Borgholm Energi bjuder in till möte för campingar om nytt insamlingssystem för mat- och restavfall.
 • Få grepp om ditt företags ekonomi – kostnadsfri kurs hos ALMI.
 • Nya regler för verksamheters förpackningar.
 • Är ditt företag i behov av kapital? Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare.
 • Nu har Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet skickats ut! Om du är företagare i Borgholms kommun och har fått enkäten – missa inte chansen att påverka!

Läs hela NäringslivsNytt här

Om du vill få NäringslivsNytt skickat direkt till din e-post – registrera dig via vår e-tjänst:

Jag vill gärna ha NäringslivsNytt

Kommunstyrelsen 19 december 2023

Publicerat 27 december 2023

Kommunstyrelsen sammanträdde 19 december 2023 och här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades och beslutades. Vill du se mötet i efterhand så hittar du det textat här: Webbsändningar – Borgholms kommun

Nytt projekt för att minska sjuktalen

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till HR-chefen att starta ett projekt utifrån Sveriges kommuner och regioners metodik ”Riskorienterat arbetssätt”, för att på ett strukturerat sätt analysera och arbeta med att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron inom kommunens organisation är relativt sett hög, så insatser behöver göras för att personalen ska kunna hålla sig frisk och må bra på jobbet samt för att bättre kunna säkra bemanningen på lång sikt. Metodiken har givit ett gott resultat i jämförbara kommuner.

Budgetärenden

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

 • att godkänna tilläggsanslag 2023 för socialnämnden på 2 100 000 kronor.
 • att avslå tilläggsanslaget för utbildningsnämnden på 1 410 000 kronor, eftersom prognosen har förändrats sedan utbildningsnämnden beslutade om sitt äskande.
 • att öka budgetramen 2024 för utbildningsnämnden med 1,8 mkr avseende ökade kostnader för skolskjuts.

Aktieägartillskott Borgholmshem

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att överföra 8 500 000 kronor i aktieägartillskott till Borgholmshem AB. Borgholmshem AB bildades 2021-10-20. Bolaget var då tomt och i behov av kapital för att kunna köpa bostadsfastigheterna från Borgholms kommun och från Borgholm Energi.

Ombyggnad av tennishallen

Kommunstyrelsen beslutade att anpassa det tidigare gymet i Tennishallen i Borgholm till träningslokal för den nybildade föreningen Borgholms Atletklubb samt att anvisa 100 000 kronor till en hinderbana.

Avsiktsförklaring angående skolskjuts- och trafikupphandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun avser att delta i Kalmar länstrafiks gemensamma trafikupphandling. Trafikupphandlingen genomförs med flera geografiskt avgränsade områden så att även lokala aktörer ges förutsättningar att lämna anbud i upphandlingen.

Motioner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla följande motioner från Carl Malgerud (M):

”Utveckling och samordning av turism samt kultur och natur på Öland” och ”Motion att snarast tydliggöra flyttplaner, tidsutsträckning och kostnader för flytt-, och organisation i samband med det nya boendet på Ekbacka.”

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå följande motioner från Erik Arvidsson (SD):

”Att Borgholms kommun ska avskaffa vegetariska dagar i skolan” och ”Möjligheten till utveckling av översta våningen på Kronomagasinet”.

E-förslag

Flera e-förslag behandlades också under sammanträdet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara e-förslaget ”Rådjursproblemet i Borgholms tätort”, samt att bifalla e-förslaget ”Fria busskort till samtliga gymnasieelever”.

Sponsoravtal Ölands Skördefest, Påskön Öland och Öland Spirar

Frågan om huvudsponsring av Ölands Skördefest, Påskön Öland och Ölands Spirar behandlades under sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett avtal som huvudsponsor som stipulerar att kommunen sponsrar med 150 000 kronor per år, plus moms, för åren 2024, 2025 och 2026.

Renovering av Rälla skola vårterminen 2024

Publicerat 21 december 2023

 En utredning av skolbyggnaden i Rälla har genomförts under året. Utredningen, som blev klar i december, har visat att det finns gamla skador på fastigheten som behöver åtgärdas.

Det finns inga nya läckage eller pågående skador och inga mögelpartiklar har kunnat påvisas i luften.

En del av skadorna som nu har hittats beror på takläckaget på Rälla skolas huvudbyggnad, som renoverades 2021 och en del av skadorna består av torkat mögel under golven. Dessa är från äldre vattenskador som går tillbaka till 1990-talet och troligen beror på att vatten har trängt ner i vinkeln mellan vägg och golv, i samband med städning.

Skadorna återfinns både i klassrum och korridorer samt i personalutrymmena.

Åtgärderna kommer att prioriteras och arbetet påbörjas tidigt under vårterminen. Allt skadat material kommer att bytas ut.

Eleverna kan få tillfälliga klassrum under delar av renoveringstiden, men det är möjligt att renovera till exempel ett rum i taget, för att verksamheten ska kunna fortsätta utan alltför stora störningar.

Vissa åtgärder görs under sport- och påsklov för att inte störa verksamheterna mer än nödvändigt.

Man kommer att ta tillfället i akt och byta ventilationssystemet, som är från 1986, under samma tid.

Ett nytt ventilationssystem med bättre styrning bidrar till en bättre inomhusmiljö.

Vi flaggar på halv stång

Publicerat 20 december 2023

Idag flaggar Borgholms kommun på halv stång för att hedra en medarbetare på tekniska avdelningen som nyligen gått bort och som idag begravs. 

Hoppa till innehåll