Kontakta oss

Föreningsbidrag

Här presenteras de bidrag som kommunen erbjuder inom kultur och idrott. Här hittar ni även information om RWE:s miljöfond och Allmänna arvsfonden. Föreningar i kommunen är välkomna att ansöka via vår e-tjänst eller via blankett.  Kontakta Maria Johanson, samordnare kultur och fritid, för mer information om ansökan, kontakt nedan.

Ansökningstider

 • 25 februari: Lokalt aktivitetsstöd för höstens aktiviteter och lokalhyresbidrag för året som gått.
 • 1 mars: Verksamhetsbidrag till kulturföreningar (gäller nya föreningar).
 • 1 mars: Bidrag till studieförbund.
 • 1 mars och 1 september: Arrangemangsbidrag och projektbidrag
 • 25 augusti: Lokalt aktivitetsstöd för vårens aktiviteter.

Läs mer och ansök

Aktivitetsstöd för seniorer med inriktning kultur och hälsa

Aktivitetsstöd för seniorer kan sökas av föreningar i Borgholms kommun för verksamhet som inte redan beviljats bidrag. Aktiviteterna ska vara öppna för alla och stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet. Föreningens verksamhet ska motverka isolering och ensamhet
Bidraget går till verksamhet som i huvudsak vänder sig till seniorer i Borgholms kommun. Bidraget är inte begränsat till en viss typ av aktiviteter eller verksamhet men ska främst nå personer med behov av folkhälsofrämjande, kulturella eller social insatser. Sista ansökningsdag 15 november 2023.

 • E-tjänst: Ansök om aktivitetsstöd för seniorer med inriktning kultur och hälsa

Arrangemangsbidrag

Föreningar som vill anordna ett arrangemang som är öppet för alla i kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för kommunens invånare och besökare, kan söka arrangemangsbidrag. Samarrangemang mellan olika föreningar premieras. Bidraget söks i förskott och kan delvis finansiera annonsering, marknadsföring eller andra omkostnader, dock inte personalkostnader

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. Ungdomar prioriteras. Välkommen med din ansökan!

 

 

Bidrag från Allmänna arvsfonden

Bidrag till föreningsägda samlingslokaler

För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån budgetförutsättningarna.

Bidrag till godkända föreningar betalas automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka om bidrag. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal kvadratmeter enligt gällande schablon. Schablonen beslutas årligen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Driftbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag.

Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budgetförutsättningar.

Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal sammankomster och det betalas ut automatiskt två gånger per år. Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända anläggningar.

Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsutskottet. Anmälan om förändringar ska göras omgående.

Investeringsbidrag för föreningar

Välkommen att söka investeringsbidrag. Bidraget ska ge stöd till föreningar som vill investera i anläggningar som bedöms angelägna för kommunen och vårt föreningsliv.

Villkor:

Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till föreningsbidrag / kulturbidrag eller driva en allmän samlingslokal. Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte garanterat kommunala bidrag. Föreningarna ska, om det är möjligt, även söka bidrag från Arvsfonden, Boverket eller från Riksidrottsförbundets med flera bidrags- eller lånegivande myndigheter.

Vid fördelningen av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som tillgodoser

 • kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och ungdomsverksamhet,
 • allmänhetens behov av föreningsanläggning i området,
 • föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av verksamhetsytor och som bedömningsgrunder är föreningens aktivitetsnivå och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga, samt
 • tillgänglighet och energieffektivisering.

Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget erhållits, får inte inom 10 år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller användningssättet ska återbetalning av beviljat investeringsbidrag prövas av kommunen.

Bidrag:

Bidraget utgår med högst 50 procent av godkända nettokostnader efter kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts prövning för ny-, till- eller ombyggnad. Värdet av ideell arbetsinsats räknas med 200 kronor per beräknad ideellt utförd arbetstimme. Bidrag kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller myndighets lagstiftning. Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda eller åtgärder som bedöms vara löpande driftskostnader.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • motiv till föreslagen åtgärd
 • statistik om medlemmar, sammankomster med mera
 • ritningar eller beskrivning av projektet
 • kostnadsberäkning av projektet
 • plan för finansiering
 • driftkalkyl
 • gjorda ansökningar till andra bidragsgivare
 • kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal
 • kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart
 • kopia på ansökan om bidrag till RF med flera.

Maximalt bidrag kan utgå med 150 000 kronor.

Utbetalning och redovisning:

Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är klar, dock senast två år efter beslut. Den ideella arbetsinsatsen ska redovisas separat.

Sista ansökningsdag är 1 mars eller 1 september.

 

Lokalhyresbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr lokaler, förvaltade av kommunen betalar viss del av hyran. För att erhålla lokalhyresbidrag måste verksamheten vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar årligen, utifrån budgetförutsättningarna, hur stor del föreningarna ska betala. Lokalhyresbidrag utbetalas inte utan regleras direkt på fakturan. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr andra lokaler får efter prövning och godkännande av kultur- och fritidsutskottet lokalhyresbidrag med max 50 procent.

Verksamheten måste vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Lokalhyresbidrag beviljas inte då barn- och ungdomsorganisation hyr lokal av sin moder/huvudorganisation. Hyr föreningen ut sin hyrda lokal minskas lokalhyresbidraget.

Sista ansökningsdatum är 25 februari för föregående år.

Lokalt aktivitetsstöd

Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och avser att anslutas till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet, baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten ska uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. Bidraget utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen utifrån kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar.

Sista ansökningsdag är 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens aktiviteter.

E-tjänst: Ansök om lokalt aktivitetsstöd

Projektbidrag

Projektbidrag (tidigare kulturprojektbidrag) kan sökas av föreningar för att genomföra enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig början och slut som har ett definierat mål.

Sista ansökningsdag är 1 mars  och 1 september.

RWE:s miljöfond

RWE:s miljöfond ska finansiera havs- och kustmiljöinsatser i Borgholms kommun.

Fonden instiftades 2017 av Eon när vindkraftsverken i Kårehamnsporten anlades, för att låta vindkraften bidra till en positiv utveckling i kommunen. Både enskilda personer och organisationer har rätt att söka om bidrag ur fonden. Kommunstyrelsen utser de ledamöter som ingår i RWE:s styrelse.

Kommunen betalar varje år ut bidrag på upp till 200 000 kronor, fördelat på två tillfällen. Minsta bidraget som delas ut till enskilda projekt är 50 000 kronor.

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning med mål, syfte samt en beskrivning av hur projektet bidrar till fondens syfte.

Sista ansökningsdag är 30 april och 31 oktober.

Protokoll

 

 

 

 

 

 

Studieförbundsbidrag

Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att bedriva och främja folkbildning samt kulturverksamhet av god kvalitet i hela kommunen. Bidrag utgår till de inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet. Den verksamhet som bedrivs inom folkbildning ska både till form och arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet med kommersiellt syfte eller till uppdragsutbildning.

För att erhålla kommunalt bidrag ska studieförbunden

 • Stimulera intresset för nya kunskapsområden samt stödja folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet i hela kommunen.
 • Stärka människors möjlighet att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med förbundets ideal och värderingar.
 • Bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället.
 • Särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl, har begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet.
 • Stimulera barns och ungdomars intresse för nya kunskapsområden samt folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet.
 • Främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen antagna kultur- och fritidspolitiska målen.

Fördelning av bidrag
Det totala anslaget, som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet i kultur- och fritidsutskottets budget, fördelas procentuellt mellan kommunens bidragsberättigade studieförbund utifrån föregående års verksamhetsvolym. Denna baseras på den verksamhetsredovisning som studieförbunden rapporterar till Folkbildningsrådet och SCB.

Sista ansökningsdag är 1 mars
Följande handlingar lämnas in
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan för nästa år samt kommunsammandraget.

 

Uppväxlingsprojekt - förbättra byn eller orten ni bor på

Vill din förening eller kanske ert bylag förbättra byn eller orten ni bor på? I så fall ska ni söka pengar från Borgholms kommuns uppväxlingsprojekt. Syftet med projektet är att stimulera och stödja initiativ från invånare där projekten kommer fler till godo.

Pengar kan till exempel användas till boulebanor, en gemensam grillplats eller kanske en promenadväg.

Bidraget från uppväxlingsprojektet kan användas för att köpa in material om en förening eller byalag väljer att göra arbetet själv. Pengarna kan också användas till att få arbetet utfört om det kräver behörig personal. Varje projekt kan maximalt få 100 000 kronor i bidrag från kommunen.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av projektet samt innehålla syfte och mål med det som ska göras. Den ska också innehålla en enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt tydligt visa vad det sökta beloppet ska användas till.

Märk din ansökan med uppväxlingsprojekt. Utbetalningar till uppväxlingsprojekt görs i mars och september och ansökningar måste senast vara inskickade första dagen den månad den ska behandlas.

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet kan söka verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas mellan kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och föreningen.

Endast ett ansökningstillfälle per år och sista ansökningsdag är 1 mars (gäller nya föreningar).

Verksamhetsbidrag till sociala föreningar

Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper kan söka verksamhetsbidrag till sociala föreningar. Verksamhetsbidrag går till föreningar som organiserar och driver frågor för:

 •  Pensionärer
 •  Personer med funktionsvariation
 •  Att minska förtryck och våld i samhället
 •  Ett ökat engagemang i sociala frågor
 •  En förbättrad folkhälsa

Bidraget kan även omfatta föreningar med verksamhet på hela Öland.

Välkommen med din ansökan

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Hoppa till innehåll