Kontakta oss

Föreningsbidrag

Här presenterar vi de bidrag som föreningar kan söka. Här hittar ni även information om RWE:s miljöfond och Allmänna arvsfonden. Föreningar i kommunen är välkomna att ansöka via vår e-tjänst eller via blankett.

Ansökningstider

1 mars

 • Arrangemangsbidrag
 • Föreningsbidrag till sociala föreningar
 • Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
 • Lokalt aktivitetsstöd för höstens aktiviteter
 • Lokalhyresbidrag för föregående år
 • Projektbidrag
 • Uppväxlingsprojekt
 • Verksamhetsbidrag till kulturföreningar (gäller nya föreningar)

30 april

 • RWE miljöfond

1 september

 • Arrangemangsbidrag
 • Bidrag till studieförbund
 • Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
 • Lokalt aktivitetsstöd för vårens aktiviteter
 • Projektbidrag
 • Uppväxlingsprojekt

30 september

 • Vägbidrag

31 oktober

 • RWE miljöfond

Läs mer och ansök

Arrangemangsbidrag

Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för alla och som bidrar till ett rikare och mer varierat utbud för kommunens invånare och besökare, kan söka arrangemangsbidrag eller förlustgaranti.

Bidraget eller förlustgarantin söks i förskott och kan delvis finansiera kostnader för gage, marknadsföring, hyra av externa lokaler eller andra omkostnader. Nya former av arrangemang och arrangemang där flera föreningar samverkar prioriteras. Ett återkommande arrangemang kan beviljas bidrag under max tre år. Bidrag beviljas inte för helgaktiviteter till exempel midsommarfirande eller julgransplundring.

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

Arrangemangsbidrag eller förlustgaranti under 2 000 kronor kan sökas löpande under året enligt samma regler. Bidraget eller förlustgarantin söks i förskott.
Sista ansökningsdag är 4 veckor innan arrangemanget ska genomföras.

Bidrag utbetalas när arrangemanget är genomfört och redovisat. Redovisning ska göras på särskild blankett eller via e-tjänsten senast fyra veckor efter genomfört arrangemang, dock senast 15 december det år bidraget beviljats.

 

 

Bidrag från Allmänna arvsfonden

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bidrag till föreningsägda samlingslokaler

För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån budgetförutsättningarna. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal kvadratmeter enligt gällande schablon.
Schablonen beslutas årligen av kommunstyrelsen kultur- och fritidsutskott.

Bidrag till godkända föreningar betalas automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka om bidrag, men ska varje år skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Förändringar ska meddelas omedelbart.

Bidrag utgår till en samlingslokal per socken.

Bidrag till studieförbund

Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive studieförbunds idémässiga grund, i demokratiska former, bedriva och främja folkbildning samt kulturverksamhet av god kvalitet i hela Borgholms kommun. Bidrag utgår till de inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet. Den verksamhet som bedrivs inom folkbildning ska både till form och arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet och högskolan. Bidraget från kommunen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte eller till uppdragsutbildning. Kommunen kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller om avsevärda förändringar skett.

Det totala anslaget, som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet i kultur- och fritidsutskottets budget, fördelas procentuellt mellan kommunens bidragsberättigade studieförbund utifrån föregående års verksamhetsvolym. Denna baseras på den verksamhetsredovisning som studieförbunden rapporterar till Folkbildningsrådet och Statistiska centralbyrån (SCB).

Sista ansökningsdag är 1 september

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Nytt bidragssystem har beslutats och träder i kraft från 1 januari 2024. Det nya bidragssystemet innebär kortfattat att kvalitet går före kvantitet, att bidraget fördelas utifrån kvalitetskriterier. Bidraget kommer att vara framåtsyftande inte retroaktivt som idag. Borgholms kommuns ”Riktlinjerna för fördelning av bidrag till studieförbunden” bör anpassas till det nya statliga bidragssystemet och gälla från och med 1 januari 2025 i kommun.

 

Driftbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag. Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antalet sammankomster. Bidraget betalas ut en gång per år.

Föreningar behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända anläggningar men ska varje år skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll
Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsutskottet. Förändringar ska meddelas omedelbart.

Föreningsbidrag till sociala föreningar

Föreningar vars verksamhet är till nytta inom socialnämndens verksamhetsområden, alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet kan söka föreningsbidrag. Föreningsbidrag går till föreningar som organiserar och driver frågor för:

 • Pensionärer
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Att minska förtryck och våld i samhället
 • Ett ökat engagemang i sociala frågor
 • En förbättrad folkhälsa.

Bidraget kan även omfatta föreningar med verksamhet på hela Öland.

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 1 mars.

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Bidraget ska ge ekonomiskt stöd till föreningar som vill investera i anläggningar som bedöms angelägna för kommunen och dess föreningsliv.

Villkor:

Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till föreningsbidrag / kulturbidrag eller driva en allmän samlingslokal. Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte garanterat kommunala bidrag. Föreningarna ska, om det är möjligt, även söka bidrag från Arvsfonden, Boverket eller från Riksidrottsförbundets med flera bidrags- eller långivande myndigheter. Vid fördelningen av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som tillgodoser

 • kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och ungdomsverksamhet,
 • allmänhetens behov av föreningsanläggning i området,
 • föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av verksamhetsytor och som bedömningsgrunder är föreningens aktivitetsnivå och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga, samt
 • tillgänglighet och energieffektivisering.

Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget erhållits, får inte inom 10 år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller användningssättet ska återbetalning av beviljat investeringsbidrag prövas av kommunen.

Bidrag:

Bidraget utgår med högst 50 % av godkända nettokostnader efter kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts prövning för ny-, till- eller ombyggnad. Värdet av ideell arbetsinsats räknas med 200 kronor per beräknad ideellt utförd arbetstimme. Bidrag kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller myndighets lagstiftning.

Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda eller åtgärder som bedöms vara löpande driftskostnader.

Krav:

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • motiv till föreslagen åtgärd
 • statistik om medlemmar, sammankomster med mera
 • ritningar eller beskrivning av projektet
 • kostnadsberäkning av projektet
 • plan för finansiering
 • driftkalkyl
 • gjorda ansökningar till andra bidragsgivare
 • kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal
 • kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart

Maximalt bidrag kan utgå med 150 000 kronor.

Utbetalning och redovisning:

Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är klar, dock senast två år efter beslut. Den ideella arbetsinsatsen ska redovisas separat.

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

 

Lokalhyresbidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr lokaler, förvaltade av kommunen betalar viss del av hyran. För att erhålla lokalhyresbidrag måste verksamheten vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidsutskottet beslutar årligen, utifrån budgetförutsättningarna, hur stor del föreningarna ska betala. Lokalhyresbidrag utbetalas inte utan regleras direkt på fakturan.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr andra lokaler får efter prövning och godkännande av kultur- och fritidsutskottet lokalhyresbidrag med max 50 %. Verksamheten måste vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.

Lokalhyresbidrag beviljas inte då barn- och ungdomsorganisation hyr lokal av sin moder/huvudorganisation. Hyr föreningen ut sin hyrda lokal minskas lokalhyresbidraget.

Sista ansökningsdatum är 1 mars för föregående år.

Lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar

Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7 – 25 år och avser att ansluta till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet, baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten ska uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. Bidraget utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen utifrån kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar.

Sista ansökningsdatum är 1 mars och 1 september

E-tjänst: Ansök om lokalt aktivitetsstöd

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas av föreningar för att utveckla verksamheten eller pröva nya idéer utanför den ordinarie verksamheten. Med projekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och slut. Ett projekt ska ha ett definierat mål.

Följande frågor ska besvaras

 • Varför behövs projektet?
 • Vad ska åstadkommas?
 • Vilka ska medverka?

Vid bedömning prioriteras projekt som vill nå och inkludera nya grupper, samverka med andra aktörer, bidra med nyskapande och utvecklande innehåll som kompletterar det utbud som finns i kommunen.

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

Bidrag utbetalas när projektet är genomfört och redovisat. Redovisning ska göras på särskild blankett eller via e-tjänsten senast fyra veckor efter genomfört projekt, dock senast 15 december det år bidraget beviljats.

RWE miljöfond

Pengarna i RWE miljöfond ska gå till havs- och kustmiljöinsatser i Borgholms kommun.

Både enskilda personer och organisationer har rätt att söka om bidrag ur fonden.

Fonden instiftades 2017 av Eon när vindkraftsverken i Kårehamnsporten anlades, för att låta vindkraften bidra till en positiv utveckling i kommunen. Kommunstyrelsen utser de ledamöter som ingår i RWE:s styrelse.

Kommunen betalar varje år ut bidrag på upp till 200 000 kronor, fördelat på två tillfällen. Minsta bidraget som delas ut till enskilda projekt är 50 000 kronor.

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning med mål, syfte samt en beskrivning av hur projektet bidrar till fondens syfte.

Sista ansökningsdag är 30 april och 31 oktober.

Protokoll

 

 

 

 

 

 

Uppväxlingsprojekt - förbättra byn eller orten ni bor på

Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från föreningar, som syftar till att utveckla den egna bygden. Det kan vara att anlägga en promenadväg, grillplats, utomhusscen, boulebana eller plantering där den egna insatsen kan utgöras av eget arbete och medel söks för införskaffande av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal. Efter uppväxlingsprojektets genomförande ansvarar föreningen för fortsatt drift och underhåll.

Ansökan ska innehålla syfte, mål och kort beskriva vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbetalning av uppväxlingsprojektet två gånger per år, med maximalt 100 000 kronor per projekt. Det totala bidragsutrymmet beslutas varje år av kommunfullmäktige i budgeten.

Kommunstyrelsen kan, efter särskild prövning, besluta om eventuella avsteg från det maximala bidragsbeloppet.

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. Utbetalning sker efter redovisning när projektet är klart, dock senast två år efter beslut.

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet kan söka verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas mellan kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och föreningen.

Bidrag till godkända föreningar betalas automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka om bidrag, men ska varje år skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Förändringar ska meddelas omedelbart.

Hembygdsföreningar beviljas inte verksamhetsbidrag.

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 1 mars.

Vägbidrag

Hoppa till innehåll